Bespreekpunten Vergadering Wijkraad
14 februari 2011

Onderwerpen voor de agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
  • Welkom en agendering evt ingekomen stukken
  • Berichten van verhindering
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  • Vragen aan de regio-politie
   1. Vraag 1: naar uitnodiging voor snelheidscontrole
   2. Vraag 2: Graag regelmatige controle op parkeren op de stoep
   3. Vraag 3: Wie controleert op te vroeg/ te lang plaatsen containers en (plastic)afval (APV) Is dit taak van BOA
 3. Stand van zaken groen en inrichting De Waaij
  1. Commentaar per 1 februari aan Gemeente verzonden
   1. Bespreking mailwisseling met A.Maatman
   2. Parkeerplaatsen: Toetsing aan de tekening Gemeente bij inrichting van De Waaij. Is e.e.a. conform de Norm 1,7 per woning en met aftrek van de mogelijkheid parkeren op eigen erf.
   3. Actie 1: stelt tekening ter beschikking
  2. Bespreking groenplan met gemeente op 21 februari 14.00
   1. Actie 2: Afvaardiging namens bewoners De Waaij
   2. Actie 3: twee overigen laten nog horen op woensdag
   3. Inzet van de bespreking:
    1. De Wadi fraai aanzien en onderhoud
    2. P- plaatsen volgens de norm
    3. Spelmogelijkheden
    4. Veiligheid langs de watergangen
  3. Bewoners zijn niet eenduidig over speelmogelijkheden in De Waaij
 4. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof
  1. Stand van Zaken bij Plan voor aanpak Groen: eind februari start parkeerplaatsen zegt men te hebben vernomen
  2. Actie 4: SvZ doormelden
 5. Inrichting van de internetsite Wijkraad MSW
  1. Overdracht Content-beheer Wijkraadsite heeft nog niet plaatsgevonden
  2. Beeindiging contract met huidige provider: loopt tot 2904-2010 (?)
  3. Actie 5: Wijkraad besluit tot opzeggen contract
  4. Actie 6: Voorzitter ontvangt zo spoedig mogelijk contract t.b.v. opzeggen
  5. Actie 7: oprichting van de nieuwe website voor WijkraadMSW
 6. Bespreking Draaiboek Schoonmaakdag 12 maart
  1. Actie 8:Vaststellen beschikbaar budget
   1. Geen Oudhollandse spelen of springkussen
   2. Aanschaf van "presentje" voor deelnemers en kinderen
   3. Geen broodjes (lunch) maar bij aanvang cake of koek en na afloop evt.appel
  2. Verdelen taken/activiteiten door wijkraadsleden: zie draaiboek
  3. Deelnemers op zaterdag in 2010: 25 volwassenen en 19 kinderen, vrienden van De Waaij niet meegerekend.
  4. Overige zaken zie nieuwe versie draaiboek
   1. Verspreiding flyers voor 5 maart, mogelijk in vorm wijkkrantje
   2. Verdeling taken op 12 maart
 7. Bespreking met openbare werken over het Jaarplan op 17 februari 2011
  1. Tijdstip 10.00 -11.00. Hoofd OW en VZ wijkraad MSW
  2. Afgesproken: Voorzitter met vertegenwoordigers van Mosterdhof en De Waaij
  3. Onderwerp: Voorziene jaarplan en werkzaamheden OW. Aandacht voor inzet van EUR 80.000
  4. Inbreng evt. specifieke wensen en urgente zaken MSW
   1. Defecte bestrating Mosterdhof na de bouw
   2. Onveilige situatie parkeren in doorgaande route 2de ingang
   3. Onveilige goten in Struikendoorn
   4. Onveilige kruising voetgangers Kerkstraat-MariaNassaustr
  5. Actie 9: Aanvullingen tot woensdagavond 20.00
 8. Lopende wijkraadzaken/informatief
  1. Commentaar op Milieuscan Westervoort wordt voorbereid
  2. Volgen ontwikkelingen bestemmingsplan Kleefse Waard KoningsPleij
  3. Voorlichting op 17 februari over Westervoortse Brug vanaf 20.00 uur
 9. Rondvraag
  • Vraag 4: Iemand wil eigen afval aan de weg plaatsen na schoonmaakactie
   - Voorzitter: dit is niet toegestaan
 10. Sluiting: 22.10 uur