Bespreekpunten Vergadering Wijkraad

14 maart 2011

Onderwerpen voor de agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  1. Algemeen
   1. Optocht en de Carnavalsdagen zijn goed verlopen met slechts beperkte incidenten.
   2. Er loopt een project voor inventarisatie jeugdproblematiek Bijdragen aan dit project worden gewaardeerd
   3. Groep inbrekers langs scholen (loodroof):
  2. Stand van Zaken t.a.v. Verkeersenquête Dorpstraat
   1. Snelheidmetingsbord komt op korte termijn in de Dorpstraat
   2. Er zal aandacht worden besteed aan snelheidsovertredingen in de Dorpstraat en op Brugweg
   3. Controle op Kruispunt Brugweg en fietspad o.a roodlichtovertredingen
  3. Vragen aan de regiopolitie
   1. Is de defecte lantaarnpaal bij Kerkstraat een gevolg van vandalisme?
   2. Is er sprake van een toename auto-inbraken op de Mosterdhof?
   3. Welk type voertuig mag in de wijk worden geparkeerd?: zie APV
   4. De beste actie tegen inbreken is de plaatsing goed hang en sluitwerk.
   5. Handhaving bij parkeren op verboden plaatsen kan ook door de BOA.
   6. Advies wordt gevraagd t.a.v. verkeerssituatie op kruispunt dorpstraat
 3. Evaluatie van deelname aan schoonmaakdag 2011
  1. Resultaat en uitvoering:
   1. Vakantie was ongunstig voor het aantal deelnemers
   2. Een koffiebroodje na afloop voor de deelnemers verdient de aanbeveling
   3. Attentie is goed ontvangen
   4. Mosterdhof leverde weinig deelnemers i.t.t. Struikendoorn. Het is dan jammer dat vanuit de Mosterdhof mensen dan klagen i.p.v. zelf het zwerfvuil in hun eigen woonomgeving opruimen.
   5. Vegen in de straten (goten) door de gemeente gebeurt te weinig en op het verkeerde tijdstip (geparkeerde auto‘s)
  2. Communicatie
   1. Gaat goed als de Wijkraad het zelf doet. De gemeente was weinig actief in de kranten en leverde veel te weinig flyers (12 stuks). Dus daarmee waren de bewoners niet direct te bereiken.
   2. Draaiboek
   3. Ongewijzigd qua opzet.
   4. De wijkraden Vredenburgh en Kernoord hebben laat gereageerd op het aanbod tot samenwerking met de scholen: volgend jaar beter.
  3. Samenwerking met gemeente: geen enkele belangstelling op de dag zelf
 4. Communicatie wijkraad
  1. Terugkoppeling over de eerste wijkkrant: een vervolg is gewenst op het plan en de uitvoering van het Groenplan
  2. Stand van zaken bij de nieuwe website
   1. De site is voor 60 % gereed, maar technische aanpassingen volgen nog
   2. Binnengekomen mail naar wijkraadmsw@hotmail.com
   3. www.westervoort.nl moet worden aangepast voor de nieuwe site
  3. Onderwerpen voor de uitbreiding van de website
   1. Van nieuwe onderwerpen bericht aan politiek/ fracties en de pers
   2. ook oude onderwerpen en de APV op de website
 5. Stand van zaken groeninrichting de Waay
  1. Reactie van wijkbewoners zijn positief, maar de vraag naar de speelmogelijkheid blijft staan
  2. Kernvraag is welke punten uit de eerdere enquête zijn nu niet gerealiseerd. Vaststellen of daar nog mogelijkheden voor zijn (of heeft de enquête te weinig of niets opgeleverd).
 6. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof
  1. Aanleg parkeerplaatsen (1ste fase)
   1. het budget is besteed aan parkeerplaatsen = uitgeput op €2200 na
   2. Antwoorden op binnengekomen e-mail
   3. Plan van aanpak voor Groen (uitvoering/tijdschema) door de gemeente laat te wensen over: te laat om vooraf buurt te informeren
   4. Na snoeien en planten plaatsen van struikelhekken rond het groen
  2. Vragen en klachten wijkbewoners worden evt. in wijkkrant of op de site behandeld. Duidelijk moet zijn dat niet alle bewoners op een lijn zaten met hun wensen en klachten en bovendien dat de gemeente ook niet alles wat de wijkraad vraagt uitvoert.
  3. De wijkraad is niet de aangewezen instantie om het gemeentelijk beleid of deskundigheid bij het groenplan te verdedigen
 7. Terugkoppeling bespreking met Openbare Werken Jaarplan (170211)
  1. Verslag en activiteitenschema verschijnt medio maart (werd begin april)
  2. Na bespreking plaatsing op de website en wel wijksgewijs
 8. Lopende wijkraadzaken/informatief (komt op de website)
  1. Kritische kanttekeningen bij Milieuscan Westervoort
  2. Herinrichting kruispunt Dorpstraat-Brugweg-Zuidelijke Parallelweg
  3. Ontwikkelingen bestemmingsplan Kleefse Waard Konings Pleij-Noord RvS
  4. Vragen n.a.v. Voorlichting Onderhoud Westervoortse Brug (170211)
  5. Informatie projectteam Via A-15 over combi-regio-variant/doortrekken A-15
 9. Rondvraag (intern)
 10. Sluiting