Bespreekpunten Vergadering Wijkraad

9 mei 2011
,/p>

Onderwerpen voor de agenda

 1. Onderwerpen voor de gebiedsagent
  1. Er zijn geen ontwikkelingen te melden over de reconstructie kruispunt en de verkeersmaatregelen bij afsluiting
  2. De gemeente heeft het snelheidsmetingsbord vanuit de Klapstraat nog niet verplaatst naar de Dorpstraat
  3. Op de Mosterdhof wordt nog steeds gevaarlijk, in bochten geparkeerd ondanks het gereedkomen van extra parkeerplaatsen
 2. Wijkontwikkeling door Vivare op de Mosterdhof
  1. De wijkraad heeft een verzoek tot subsidie verzonden aan Vivare
  2. Het interne Verslag van Vivare is conform de bespreekpunten van de wijkraad (zie o.a. aanpak schilderwerk)
 3. Communicatie wijkraad
  1. Nieuwe documenten zijn altijd zichtbaar op de startpagina
  2. Het zwaartepunt ligt bij het informeren van de wijkbewoners
 4. Stand van zaken Plan de Waay
  1. De mogelijkheid voor een speelmogelijkheid wordt nogmaals onderzocht
  2. Uitvoering naar de stand van 1 mei l
   1. De hekken bij toegang watergangen zijn nog niet geplaatst (veiligheid)
   2. De beplanting in de hoek bij het kamp is nog niet uitgevoerd
   3. Onderhoud bij de watergangen: Waterschap of Gemeente (?)
 5. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  1. N.a.v. Vragen en klachten van wijkbewoners een rondgang op 18 mei s
   1. Opruimen diverse plantsoenen met snoeiwerk en evt. bijplanten
   2. In diverse plantsoenen zijn 'exotische' planten aanwezig
   3. Struiken belemmeren zicht bij ingang Mosterdhof
   4. Water voor aanplant en gesnoeide struiken: 6 x uitgevoerd
   5. Plaatsen van struikelhekjes /voethekjes bij plantsoenen
   6. Opstelplaats containers (vraag aan gemeente)
  2. Budgetuitputting: € 2200 is over
  3. Vervolgplannen in 2011 en na evaluatie huidige situatie
  4. Nieuwe wijkkrant met artikel voor bewoners over groen en parkeren
 6. Activiteitenschema Openbare Werken Westervoort
  1. Plaatsing op de website van presentatie en nieuwe ontwikkelingen
  2. Begeleiding GRP Klapstraat: tussen Rijndijk en Kerkstraat
   1. Uitvoering in 3 fasen 23/05–20/06–22/08–01/11
   2. zie plannen verkeerscirculatie/verkeersmaatregel
 7. Lopende wijkraadzaken /informatief
  1. Defibrillatoren in de wijken uitbreiden (ingezonden wijkraad Vredenburg)
  2. De wijkraad heeft een (voorlopige) Zienswijze ingediend n.a.v. nieuwbouw plannen bij het Forum
  3. De wijkraad heeft een zienswijze ingediend n.a.v. verkeersmaatregel Herinrichting kruispunt Dorpstraat - Brugweg - Zuidelijke Parallelweg
  4. De voorzitter heeft gesprek met Raad van State over bezwaren tegen bestemmingsplan Konings Pleij-Noord (t-EMT-industrie)
  5. De Gemeente heeft de vragen n.a.v. Voorlichting Onderhoud Westervoortse Brug (170211) nog steeds niet beantwoord: zoals de kosten van het busvervoer dat nu moet omrijden en de omleidingroutes voor de wijken.
 8. Volgende vergadering 20 juni
  De vergaderingen van 6 juni en 4 juli vervallen