Bespreekpunten Vergadering Wijkraad

20 juni 2011

Onderwerpen voor de agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  • Beperking vrachtverkeer op Rijndijk is helaas niet mogelijk: borden ontbreken of zijn verouderd. Gewenst is een reactie van de wijkraad richting de gemeente voor de aanpak Rijn- en IJsseldijk
  • project veiligheidsenquête dorpstraat krijgt binnenkort voortzetting
  • De snelheidsmeting in de dorpstraat blijven plaats vinden
  • De politie gaat op de ‘fiets’ door de wijk
  • Het jeugdproject: de betrokken groepen zijn in kaart gebracht met een shortlist (hinderlijk/overlast)
  • N.a.v. vragen aan de politie:
   • Overlast altijd melden, soms is de reactie later ivm capciteitsproblemen
   • Preventie en oplettendheid is gewenst om diefstal te voorkomen
   • snelheidscontroles zijn mogelijk tijdens afsluiting, maar ook extra snelheidremmende maatregelen
 3. Wijkontwikkeling door Vivare op de Mosterdhof
  • Subsidiebrief in behandeling (toelichting deelprojecten)
   • Aandacht voor de tuinen, mosbehandeling, ramen
   • Geld is het belangrijkst i.k.v projecten bij buurtverbetering
  • Opknappen panden door schilderwerk.
   • communicatie met buurt volgt ivm mogelijkheid deelname eigenaars panden aan dit project
  • Nieuwe wijkraadsleden misschien uit groep huurders bijv Paepestraat
 4. Communicatie wijkraad
  • Onderwerpen voor de website;
   • De actuele Stand van Zaken over omleidingen in Westervoort en werk bij Klapstraat komt daar beschikbaar
 5. Stand van zaken de Waaij
  • Mogelijkheid voor plaats speelmogelijkheid (richting Rijndijk)
  • Hekken bij watergangen zijn onder aandacht waterschap gebracht
  • Overige zaken
   • Slagboom geplaatst bij toegang de Waaij
   • Bewijzering hondenuitlaatplaats op de Waaij moet beter ivm hondenverbod in de zomer
 6. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof
  • Vragen en klachten wijkbewoners zijn geïnventariseerd
  • Opzet en aanpak staat op de website en is gepland voor het najaar
  • De detailinvulling volgt door de gemeente
  • Vervolgplannen voor 2011 zijn noodzakelijk
  • Artikel voor bewoners/wijkkrant in bewerking.
  • Algemeen: Voor de toekomst moeten wij denken aan bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning)
 7. Activiteitenschema Openbare Werken Westervoort
  • Plaatsing op de website van actuele mededelingen en info aan bewoners
  • Verkeersmaatregelen in onze wijken zijn nog niet uitgewerkt
  • Knelpunten zijn Klapstraat en de IJsseldijk (tunneltje is 2 weken dicht)
  • Zienswijze ingediend maar voorlichting is nog onvoldoende
  • Nieuwe Kruispunt Brugweg – Dorpstraat is nog niet besproken maar alle knelpunten en verkeersstromen zijn nog niet opgelost
 8. Eerste bespreking wijkinloop voor 24 september
  • Conceptdraaiboek is standaard voor wijkinloop
  • Activiteiten in kader van burendag duren tot circa 13.30
   • Rad voor Fortuin
   • Draaiboek wordt besproken op 5 september
 9. Lopende wijkraadzaken / informatief
  • Commentaar deelnemers op het verslag evaluatie wijkgericht werken is verwerkt en verstuurd
  • Commentaar n.a.v. activiteitenplan 2012 plus toelichting is besproken. Dit plan wordt binnenkort op de website geplaatst
  • Commentaar n.a.v. wijkschouw in gemeente Westervoort (bureau Companen)
  • Start actie en bewustwording van Arnhemse windmolenplannen.
  • Onderhoud verdiepte goten heeft nog geen prioriteit
 10. Rondvraag
 11. Buurtbewoners die water beschikbaar hebben gesteld voor de plantsoenen krijgen een bloemetje
 12. Sluiting om 23:00 uur