Agenda van de wijkraadvergadering op 05 september 2011

Onderwerpen voor de agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  • SvZ verkeersaangelegenheden:
   • Tijdelijke maatregelen i.v.m. station
    • De uitvoering en bewijzering is slecht georganiseerd; dat het goed is afgelopen, is meer geluk dan wijsheid
   • Brugproblematiek
    • Vragen genoeg maar nog geen oplossing !
   • Aanpak verkeersenquête en CROW-normen
    • wethouder heeft mogelijkheid zaken aan te pakken maar doet niets niet zonder info ambtenaar
    • Op diverse plaatsen is de weginrichting niet conform CROW
    • Snelheidsmeting (bord) volgt later
  • Vragen aan de regiopolitie
   • Is jagen in buurt van de dijk toegestaan :
   • In de Waay geldt 30 km/u,: Aandacht hiervoor vragen aan bewoners in het wijkkrantje
   • Scooters mogen niet op de Kolk Waay. Vragen om bord aan gemeente
   • Aandacht voor foutparkeerders is positief ontvangen
 3. Activiteitenschema Openbare Werken Westervoort
  • Op de website staan actuele mededelingen en info aan bewoners.
  • De knelpunten bij onderhoud brug en bij de Braderie (WIB): toch weer fout parkeren in Molenlaan
  • Eerste indruk over het nieuwe Kruispunt Brugweg – Dorpstraat: situatie voor overstekende fietsers is vaag (gevaarlijk?)
  • Reactiebrief over jaarplanning n.a.v aanpak parkeermanagement (wijkraad niet betrokken
 4. Communicatie wijkraad
  • Rondvraag /meningsvorming over nieuwe website
  • Uitleg en behandeling nieuwe website
   • Opzet met diverse gebruikers / niveaus en op termijn en e-mailfunctie
   • Nieuwe opzet conform e-mail bij vergadering
  • (ontbrekende) Onderwerpen voor de website
   • Vraag aan leden
 5. Stand van zaken de Waay (historische naamgeving = ? ij of y)
  • SvZ aanpak speelmogelijkheid (richting Rijndijk)
   • waar is behoefte aan speeltuin
   • inventarisatie over meningen (= locatie bij Marco) gereed\omstreeks 0110
   • vermelding in wijkkrant
  • Reactie waterschap over ‘hekken bij watergangen’.
   • volgende vergadering uitsluitsel (nader gesprek op 101011)
  • Overige zaken van leden
   • loslopende honden in het gebied de Kolk
 6. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  • Vervolgplannen voor najaar 2011 (n.a.v. inventarisatie)
  • Artikel voor bewoners komt in de wijkkrant na inspectie/rondgang
  • Algemeen: Bewoner participatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning)
 7. Invulling wijkinloop/burendag op 24 september
  • Conceptdraaiboek voor wijkinloop (welke speerpunten en inzet)
  • Activiteiten in kader van burendag tot circa 13.30
 8. Lopende wijkraadzaken/informatief
  • Inbreng wijkraad is gerealiseerd met Technisch Groen (groen zal bijdrage leveren tegen geluid en fijnstof) in gemeentelijk beleid “groene aders”.
  • Zienswijze t.b.v. behandeling beroep in hoogste instantie voor het bestemmingsplan Koningspleij bij Raad van State
  • Standpunt bij (niet-)doortrekking A-15 (groot nadeel voor Westervoort is de combiregiovariant) is ingediend bij RWS (projectbureau Via15) . Gemeente volgt met standpunt
  • Aanpak bewustwording gevolgen Arnhemse windmolenplannen is nodig. Wordt ingebracht in wijkkrant, wijkinloop en bij Westervoortse politiek
  • Verantwoordelijkheid en aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof
  • Contact met Vivare over wijkontwikkeling: nog geen reactie
 9. Sluiting