Bespreekpunten vergadering wijkraad 12 december 2011
Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Afwezig met bericht: Ricardo, Dennis, Tineke
 3. Onderwerpen van de gebiedsagent (afwezig zonder melding)
 4. Berichten van de wijkraadcoördinator
  • Reactie op vraag WMO- vertegenwoordiging wijkraad is verstuurd
  • Wethouder Wobma is uitgenodigd voor wijkraad op 16 jan 2012
  • Wijkraadcoördinator terug na overleg en komt 2 x per jaar.
  • Brief n.a.v. Vraag Wobma over onbeantwoorde brieven verzonden
  • Conceptrapport wijkgericht werken:
   • Eerste indruk plus vragen en opmerkingen wijkraadsleden.
   • Presentatie in di 24 januari 2012 om 20.00 uur (Els is jarig)
   • Wie gaat mee: Marian, Nico, Johan?, Thea, Ad
 5. Vergadering met Openbare Werken Westervoort
  • Geen vragen over voorlopig verslag van voorzitter wijkraad
  • Nog veel vragen/fouten bij blauwe zone en wegenaanleg (Wiro vragen)
  • Verslag van OW volgt nog (dan evt. commentaar te leveren)
  • Eerste aanpak situatie op de Kruising Kerkstraat - Maria van Nassaustraat
 6. Communicatie wijkraad (Johan)
  • Ontwikkelingen tav Website
  • Johan geeft uitleg voor PW en usernaam en de veiligheidsmaatregelen
  • Thea bewaakt de verwerking/inlevering van de ledenlijsten
  • Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website zijn niet besproken
 7. Stand van zaken de Waaij
  • Geen standpunt bekend over plaatsing speeltoestel (de wijk of de kolk)
  • Voor 15 dec duidelijkheid door werkgroep, idem voor pt. C via werkgroep
  • Plan van aanpak voor de speelgelegenheid (inbegrepen draagvlak)
  • Overige zaken van leden: Waterafvoer (regen en vuilwater) in onderzoek
 8. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  • Terugkoppeling wijkraad voor bewoners op website: tekst met wijziging datum kan worden geplaatst
  • Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning:volgt)
 9. Lopende wijkraadzaken/informatief
  • Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen / galerijen Mosterdhof: volgt
 10. Rondvraag
  • Nico: politieke bronvermelding acties
  • Els/Marian:het is gewenst bestaande verboden te handhaven (Wiro en BOA’s)
  • Chris zorgt voor verspreiden Mosterdhof
  • Thea zorgt voor ophalen flyers en verdeling
  • Ad maakt een wijkkrant, echter nog onvoldoende artikelen (werkgroep de Waaij?)
 11. Sluiting
 12. Volgende vergadering op 16 januari 2012