Concept agenda vergadering wijkraad 16 januari 2012
Onderwerpen voor de agenda
 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Onderwerpen van de gebiedsagent
  1. Mededelingen Wiro Pillen
  2. SvZ verkeersaangelegenheden:
   1. Aanpak verkeersenquête (CROW-normen)
   2. Situatie Kruispunt Brugweg – Dorpstraat
   3. Bocht Veerdam-IJsseldijk
  3. Vragen aan de regiopolitie
 3. Berichten van de wijkraadcoördinator
  1. Reactiebrief wijkraadcoördinator op mail wijkraad t.a.v. actiepunten
  2. Wethouder Wobma nu gepland voor 13 feb 2012
  3. Wijkraadcoördinator terug na overleg: (komt 2 x per jaar)
  4. Standpunt bij evaluatie wijkgericht werken op 24 jan 2012
 4. Vergadering met Openbare Werken Westervoort
  1. Conceptverslag van OW nog niet ontvangen (dan evt. commentaar te leveren)
 5. Financiën voor de wijkraad (Nico en Thea)
  1. Functieoverdracht naar Nico Donker
  2. Subsidie voor 2012 (2 x € 1600)
  3. Beschikbaar na 2011 (t.b.v. uitgaven Mosterdhof en de Waaij)
 6. Communcatie wijkraad (Johan)
  1. Ontwikkelingen t.a.v. Website
  2. Ontbrekende en te wijzigen onderwerpen voor de website
 7. Stand van zaken de Waaij
  1. Standpunt vaststellen over plaatsing speeltoestel ( de wijk of de kolk)
  2. Plan van aanpak voor de speelgelegenheid (inbegrepen draagvlak)
  3. Overige zaken van leden
 8. Stand van zaken Groen en Parkeren Mosterdhof (Nico)
  1. Bewonersparticipatie in groen onderhoud (uitvoering/beloning: volgt)
 9. Lopende wijkraadzaken/informatief
  1. Nieuwbouw Forum en de bezwaren van bewoners (bezwaar en planschade)
  2. Evaluatie Blauwe Zone (Kerkstaat en Schaapmanstraat)
  3. Verantwoordelijkheid/aanpak onderdoorgangen /galerijen Mosterdhof: volgt
  4. MISen Nulmeting Milieu Westervoort weer op politieke agenda
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 12. Volgende vergadering op 13 februari 2012 (draaiboek opschoondag)
 13. Volgende activiteit op zaterdag 10 maart 2012