Activiteitenplan 2012

Algemeen

Public Relations (nieuwsbrieven/wijkkrantje)

Activiteiten/ Bijdragen wijk

De wijkraad heeft behoefte aan een gestructureerde participatie en inschakeling van de wijkraad bij het opstellen van gemeentelijke plannen in de wijken van MSW. Het tijdstip van de start van de gewenste participatie en inbreng moet formeel worden vastgelegd.

De wijkontwikkeling staat sterk in de belangstelling van de wijkraad. De wijkraad levert daarbij een bijdrage aan of volgt actief de ontwikkeling van diverse plannen zoals

De wijkraad zal de uitvoering van de volgende plannen evalueren:

Voor zover de wijkraad participeert, is bij de invulling van plannen, een werkgroep beschikbaar.

Het parkeerbeleid De wijkraad heeft in 2010 meegewerkt aan de ontwikkeling van groen en parkeren in de Mosterdhof. In 2011–2012 zal worden bezien in hoeverre de activiteiten in 2011 het beschikbare budget (begrotingspost € 80.000) heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing. De uitgangspunten zijn een verbeterde kwaliteit van het groen en een vermindering van de parkeerdruk en overlast tot een mogelijk parkeerevenwicht in de wijk. Voor aanvullende acties of bij onvolledige implementatie zal in 2012 worden gezocht naar mogelijke subsidie of sponsoring waarbij mede als onderbouwing het advies van de commissie van Bodegraven dient. Tevens wordt bezien of de veiligheidsaspecten gerelateerd aan de parkeerdruk zoals de bereikbaarheid voor hulpdiensten in de Mosterdhof zijn verbeterd. In het algemeen is de ontwikkeling van gemeentelijk parkeerbeleid noodzakelijk, ook bij de ingebruikstelling van het station en een verdere ontwikkeling van het centrumplan.

Andere activiteiten die het komende jaar in het wijkplan aandacht krijgen zijn:

Speelmogelijkheden in de Mosterdhof en bij de Molenlaan Deze moeten jaarlijks worden onderhouden. De wijkraad is bereid met beschikbaar te stellen middelen het kleine onderhoud uit te voeren. Voorts wordt gewacht op een partiele besluitvorming in 2011 over de voorstellen van het project Speelplan. Na deze besluitvorming wordt in 2012 bezien welke aanvulling in de wijken van MSW op korte termijn mogelijk zijn. In samenwerking met de bewoners van de Waay wordt gezocht naar een mogelijke invulling van een beperkte speelgelegenheid.

Groenvoorziening betreft het behoud, onderhoud en herstel van het groen in de wijken. Na diverse activiteiten en premature boomkap (in 2006 en 2007) is het groen in de diverse wijken van MSW afgenomen en is er sprake van achterstallig onderhoud. Een aandachtspunt is de afronding van het GRP in Struikendoorn. In het wijkplan wordt geld gereserveerd voor het leggen van groene accenten in de wijk. Ook zal de werkgroep Groen participeren bij de evaluatie van de gerealiseerde groenplannen en andere bouwprojecten.

Verkeersveiligheid moet op diverse plaatsen en punten worden verbeterd. De betreffende werkgroep zal acties ondernemen of aanbevelingen doen voor het oplossen van verkeersonveilige situaties in de wijk. In dit kader staan ook diverse situaties in 2012 in de belangstelling: Verkeerscirculatieplan en sluipverkeer in de wijken Sociale cohesie en leefbaarheid kan worden verbeterd door wijkgerichte acties zoals de schoonmaakactie. Kwaliteitsbewaking van het leefklimaat en woongenot is een volgend aspect uit het wijkactieplan met als aspecten: