Verkeersenquête

Terugkoppeling:
In september 2010 is op initiatief van de wijkagent Wiro Pillen een enquête gehouden onder de bewoners van de Dorpstraat. In de enquête kregen de bewoners de gelegenheid aan te geven welke verkeerssituaties en/of deelnemers (naar hun mening) de verkeersveiligheid in de Dorpstraat negatief be&iumk;nvloeden.
De respons was met 70 % ingeleverde formulieren heel hoog. Het voert te ver op hier de complete uitwerking weer te geven, maar het was duidelijk dat een grote meerderheid van de bewoners de verkeerssituatie op sommige plaatsen als onveilig of tenminste als twijfelachtig bestempelden. Dit gold vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers. Gelukkig hebben deze situaties zich nog niet vertaald in ongelukken, maar iedereen kent wel de vele “op-een-haar-na” -momenten. Niemand heeft behoefte aan een “als het kalf verdronken is”-situatie en activiteiten.
In de samenvatting, die de wijkraad heeft gemaakt, verdient een aantal punten ons aller aandacht, zoals een betere inrichting van het kruispunt Dorpstraat – Brugweg - Zuidelijke Parallelweg, de snelheid op sommige momenten in de Dorpstraat, het sluip (vracht)verkeer door de Dorpstraat (+ IJsseldijk) en de verkeerssituatie rond de kruising met de Kerkstraat.

Mogelijke oplossingen:

Vrachtverkeer:
Het vrachtverkeer dat nu nog onnodig via de Dorpstraat over de IJsseldijk rijdt, zal mogelijk verdwijnen. In een document van de gemeente Westervoort staat: “Politiek gezien is de afspraak gemaakt om een inspanning te willen plegen om het vrachtverkeer voor een gedeelte van de IJsseldijk te weren”.
Het betreft daarbij het gedeelte tussen het viaduct/spoor onder de Brugweg en de IJsseldijk tot aan de Veerdam. Alleen voor het bestemmingsverkeer van direct aanwonenden zou een uitzondering mogelijk zijn. Daarmee kan ook de gevaarlijke situatie in de bocht van de IJsseldijk worden verbeterd.

Het spreekt vanzelf dat deze maatregel op dit moment nog niet kan ingaan, gegeven de grondverzetwerkzaamheden en de grondafvoer aan de Hondbroeksche Pleij /Ruimte voor de rivier. Na voltooiing van dit project kan deze maatregel direct van kracht worden. Het biedt vele bewoners van de Mosterdhof, maar ook anderen de gelegenheid om door de week veilig langs de dijk te lopen en gebruik te maken van de hondenuitlaatplaats ter plaatse. Het leidt vooral bij de bewoners aan de IJsseldijk aan het spoorviaduct tot een aangenamer situatie. Dit geldt zeker als de overige weggebruikers zich houden aan de verplichte snelheid van 60 km/uur en bij het viaduct de aanbevolen snelheid van 30 km/uur aanhouden. De wijkraad hoopt vurig dat de politiek van Westervoort zich aan deze afspraak zal houden.