Door het onderstreepte aan te klikken kiest u het gewenste document.


Website van het Gemeentehuis: www.westervoort.nl
Document: Voorlichting Onderhoud Westervoortsebrug en Kruispunt Dorpstraat-Brugweg
Document: Samenvatting APV Westervoort
Document: Terugkoppeling Verkeersenquête Westervoort
Document: Activiteitenplan 2012 van de Wijkraad
Document: Milieuscan Westervoort
Document: Defibrillatoren (AED) in de buurt
Document: Plan 2011 van Westervoort Openbare Werken
Document: Infoavond op 3 mei van Westervoort Openbare Werken
Document: Bezwaren van de wijkraad bij het nieuwe Forumgebouw (13 mei 2011)
Document: Veegroute Vuurwerkresten januari 2012
Document: Ministerie van Volksgezondheid en Milieu Gezondheidseffecten van houtrook (RIVM 2011).
Document: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Emissies van houtstook door huishoudens.
Document: Bedrijvenpark Kleefse Waard
Document: Memo van Wijkswaterstaat betreffende werkzaamheden aan de brug.
Document: Status Rapport September 2012, Stichting 6 Minuten Zone WESTERVOORT.
Document: Veegroute Vuurwerkresten januari 2013
Document: Kaart met de Veegroute Vuurwerkresten januari 2013
Document: Renovatie rioolgemaal Mosterdhof en aanleg persleiding januari 2013
Document: Informatie voor bewoners Mosterdhof en Kernoord over aanleg persleiding in 2013
Document: Wijkschouw Mosterdhof mei 2013
Document: Zienswijze van de Wijkraad MSW op ontwerp BP Kleefse Waard - Koningspleij
Document: Meerjarenplan Geluid - Veel gestelde vragen
Document: Meerjarenplan Bomenkap - Veel gestelde vragen
Document: Bijdrage wijkkrant met Jaarlijkse Inloop Informatie
Document: Brief dd: 14 november 2013 aan College van B&W Westervoort: Leefmilieu Mosterdhof
Document: 2014 10 maart. Ingesproken tijdens de Gemeenteraadsvergadering in Westervoort.
Document: 2014 9 mei. Informatie m.b.t. huisvestingsplan scholen in Westervoort.
Document: 2014 27 september. NLVOW Westervoort presentatie.
Document: 2014 27 september. Kaartoverzichtwindmolens volgens KEMA-rapport.
Document: 2014 27 september. De dwaasheid van de keuzelocaties.
Document: 2014 27 september. Windmolen-planschadegebied. Kaart 1 Binnen gele zone met deze getoonde plaatsing en de overlast met 5% waardedaling en slagschaduwproblematiek.
Document: 2014 27 september. Windmolen-planschadegebied. Kaart 2 Binnen gele zone met deze getoonde plaatsing en de overlast met 5% waardedaling en slagschaduwproblematiek.
Document: 2014 Windkaart Nederland. Rijksoverheid.
Document: 2014 Technisch Rapport TR-351 Rijksoverheid.
Document: 2015 Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners WMO 19 januari
Document: 2015 Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners WMO jeugdhulp 29 januari
Document: 2015 Informatiebrief Sociale Dienst Liemers
Document: 2015 Uitnodiging over "Keukentafelgesprek" met raadsleden 5 maart a.s.
Document: 2015 Verslag Keukentafelgesprekken raad-inwoners WMO 2 februari
Document: 2015 Nieuwsbrief Stichting 6 Minuten Zone WESTERVOORT.
Document: 2015 Inspreektekst door de voorzitter van de Wijkraad voor de Gemeenteraad en College van B&W Westervoort.
Document: 2015 November Provincie Gelderland  Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Project VIA15.
Document: 2016 2 maart Algemeen aanwijzingsbesluit APV Westervoort 2015.
Document: 2016 Bijeenkomst Chillauti 20 mei 2016.
Document: 2016 Westervoort Post woensdag 13 juli 2016 pagina 3. "Brief over windmolens zorgt voor verwarring".
Document: 2016 23 november Zienswijze van de Stichting Wijkraad MSW betreffende Windturbines Koningspleij.
Document: 2016 december editie. Activiteitenboekje 2017. Activiteiten en ontmoetingen voor senioren.
Document: 2016 december NLVOW Nieuwsbrief  In deze nieuwsbrief een grote verscheidenheid van onderwerpen.
Document: 2017 Integrale handhavingsnota. Betreft nota 2013-2017 def. Gemeente Westervoort.
Document: 2017 Uitvoeringsprogramma. Betreft 2016-2017 versie 2 Definitief Gemeente Westervoort.
Document: 2017 Zienswijzenrapport NRD MER. Zienswijzenrapport MER bp Kleefse Waard eo 2017 DEF. Zie ook in de rubriek WINDTURBINES voor andere documenten.
Document: 2017 Wijziging in procedure windpark Koningspleij. De bestemmingsplanprocedure voor bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem wordt iets anders vormgegeven.
Document: 2017 Brief van de Gemeente Arnhem aan inwoners van Westervoort. Onderwerp: Uitnodiging informatiemarkten Bestemmingsplan windpark en zonneveld Koningspleij Noord.
Document: 2016 Brief met bijlage van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westervoort aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Verzoek reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau, windpark Koningspleij Arnhem. Deze brief is verzonden op 25 november 2016.
Document: 2016 Brief van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westervoort aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Verzoek reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau, windpark Koningspleij Arnhem. Deze brief is verzonden op 1 december 2016.
Document: 2017 Brief met bijlage van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westervoort aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Bro-overleg ontwerp bestemmingsplan Kleefse Waard 2017. Deze brief is verzonden op 11 januari 2017.
Document: 2017 Brief met bijlage van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westervoort aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningsplaij-Noord; MER; aanvraag omgevingsvergunning; zienswijzen. Deze brief is verzonden op 12 april 2017.
Document: 2017 Brief van de Wijkraad MSW  aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord; MER; aanvraag omgevingsvergunning; zienswijze. Deze brief is verzonden op 28 april 2017.
Document: 2017 Brief van de Wijkraad MSW  aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord; MER; aanvraag omgevingsvergunning; zienswijze. Deze brief is verzonden op 28 april 2017.
Document: 2017 Individuele Zienswijze aan het college van B&W van de Gemeente Arnhem.
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord; MER; aanvraag omgevingsvergunning; Leidraad/voorbeeld voor de individuele zienswijze en naar eigen inzicht aan te passen.
Document: 2017 Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 blg-807443
Onderwerp: met onder andere dat niet de keuze is gedaan voor Open-source software (OSS) maar proprietary software voor DWR Next met Microsoft Windows 10
Document: 2017 RAPPORT Rivierklimaatpark IJsselpoort Ontwerp NRD met commentaar Rivierklimaatpark IJsselpoort (Finale Versie 7 juni 2017).
Document: 2017 Brief van de Gemeente Arnhem  17 juli. Zaaknummer 153720 "Vaststelling bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord"
Document: 2017 E-mail van de Gemeente Westervoort 20 juli. 13519_1 - "Notitie ontwikkelingen geluidschermen spoor voor wijkraden."
Document: 2017 Brief van de Gemeente Arnhem  31 juli. Zaaknummer 153720/121934 Vaststelling bestemmingsplan "Windpark en zonneveld Koningspleij Noord "en omgevingsvergunning Windpark.
Document: 2017 28 augustus Samen in de wijk Westervoort. Hoofddoel: Participatie mogelijk maken in de samenleving.
Document: 2017 4 juli Notulen overleg Gebiedsteam Noord  In het Jongerencentrum Creon.
Document: 2017 18 december Toelichting Resultaten Snelheidsmetingen  De Gemeente Westervoort heeft op diverse plaatsen snelheidsmetingen verricht. Zie hiervoor de documenten met de aanhef: Snelheidsmeting.
Document: 2017 18 december Snelheidsmeting Dorpstraat Grafieken.
Document: 2017 18 december Snelheidsmeting IJsseldijk Grafieken.
Document: 2017 18 december Snelheidsmeting Klapstraat thv Wyborgh Grafieken.
Document: 2017 18 december Snelheidsmeting Rijndijk Schans Grafieken.
Document: 2018 1 februari Mosterdhof t.h.v. 179 Grafieken snelheidsmetingen vanaf 10 januari 2018.
Document: 2018 1 mei Brief aan het college van B &. W te Westervoort. Aspecten Mosterhof Voorjaarsnota 2018.

 


w3cvalid