Informatieve Wijkinloop op zaterdag 24 september bij Wijkraad MSW in Westervoort.

Op zaterdag 24 september houdt de wijkraad (MSW) Mosterdhof, Struikendoorn en de Weem/de Waay in Westervoort haar jaarlijkse wijkinloop. Deze vindt plaats bij Zalencentrum Wieleman in Westervoort. De start is om 10.30 en de inloop duurt tot circa 13.30 Met deze wijkinloop streeft de wijkraad drie doelen na, te weten, het bieden van een platform voor vragen en klachten over de woonomgeving, het informeren en interesseren van de bewoners over ontwikkelingen in de directe omgeving en tot slot het bieden van een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Dit laatste vindt plaats in het kader van Nationale Burendag.

Bij het eerste thema ‘vragen en klagen’ verwacht de wijkraad vooral belangstelling van bewoners uit de Mosterdhof. Begin 2011 is begonnen met het plan ‘Groen en Parkeren in de Mosterdhof’. Zo is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor dit jaar voltooid. Het is wel mogelijk dat daarbij nog kleine aanpassingen nodig zijn. Ook de aanpak van het groen is begin dit jaar gestart. In het najaar 2011 moet dit uitgebreide groenonderhoud worden afgerond. De wijkraad hoopt tijdens deze bijeenkomst van alle betrokken buurtbewoners (vooraf) voldoende input te krijgen om een goed plan van aanpak op te stellen. Achteraf klagen en bijsturen kost immers veel meer tijd, moeite en geld.
Natuurlijk krijgen de bewoners van Struikendoorn, de Weem en de Waay ook de gelegenheid krijgen om hun vragen en problemen onder de aandacht te brengen. De bewoners van de Dorpstraat hebben vorig jaar massaal deelgenomen aan een enquête over de verkeerssituatie in hun straat. De wijkraad is nu geïnteresseerd in hun beoordeling van de nieuwe situatie op het kruispunt Dorpstraat-West met de Brugweg en Kerkstraat. Overigens zijn de reacties van overige wijkbewoners ook van harte welkom.
De wijkraad hoopt met deze gegevens een goed overzicht te verkrijgen voor het jaarlijkse overleg met de afdeling Openbare Werken van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is ook de wijkagent aanwezig: dat is natuurlijk een goede gelegenheid om deze informeel te spreken.

De wijkraad zal tijdens deze bijeenkomst diverse onderwerpen onder de aandacht brengen in het kader van ‘interesseren en informeren’.
Zo is er informatie over de lopende procedures bij het bestemmingsplan Kleefse Waard / Koningspleij — Noord. Daarbij speelt vooral de invulling van de Konings-Pleij Noord met nieuwe industrie een rol. Dit gebied ligt immers op slechts een kilometer afstand van de Westervoortse wijken. De Raad van State zal op korte termijn de bezwaren van de wijkraad MSW (en anderen) tegen het bestemmingsplan behandelen.
Ook is informatie beschikbaar over het zogeheten combiregio-variant bij het project A-15. Dit alternatief komt aan de orde als de doortrekking van de A-15 door omstandigheden (zoals financiële consequenties) niet plaatsvindt. In dit alternatief wordt het extra verkeer in de toekomst afgehandeld via A-12 en/of de Pleijroute. Dit heeft voor Westervoort wel degelijk gevolgen. De verkeersdruk (en de milieuoverlast) op de Pleijroute zal toenemen. Het is bovendien mogelijk dat een ongelijkvloerse kruising op de Westelijke IJsseldijk wordt aangelegd. Dit laatste zal weer leiden tot extra geluidsoverlast op de Mosterdhof. Het is daarom goed deze gevolgen vooraf te bezien.
Zo vragen meer zaken de aandacht van de geïnteresseerde en bewuste wijkbewoner. Het onderzoek van de gemeente Arnhem naar locaties voor windmolens is een van die punten. Enkele van die zoeklocaties liggen immers op nauwelijks 500 meter van woningen in Westervoort. Met een totale hoogte van 170 meter en een turbine/ashoogte van 120 meter zal dat zeker tot overlast leiden.
Het programma bij zalencentrum Wieleman heeft ook een sociaal karakter. De zaal is zo ingericht dat naast de informatie- en klachtenpunten ook de gelegenheid bestaat om gezellig met buren en (on)bekenden een kop koffie te drinken. Voor kinderen zijn er wat activiteiten mogelijk, zodat de ouders rustig hun tijd kunnen nemen om te praten en te vragen. De wijkraad probeert bovendien de aanwezigen wat langer te binden door regelmatig een trekking te houden met een Rad van Fortuin. Wijkbewoners kunnen op deze bijeenkomst natuurlijk ook zelf ideeën aandragen waarmee in de toekomst het ‘burengevoel’ in de wijken wordt vergroot.

ev2011092401dat

 

W3CC-validator