Dit is een jaaroverzicht van het nieuws van de Wijkraad MSW.

Archief


Jaar 2016

Het laatste nieuws begint bovenaan.Westervoort 23 december 2016

Activiteitenkalender voor senioren

In de rubriek DOCUMENTEN kunt u een activiteitenkalender voor senioren aantreffen. Kijkt u daarvoor bij editie december 2016 en het boekje "Activiteitenkalender 2017".Westervoort 7 december 2016

Beste wijkbewoners,

op 28 november 2016 is de zienswijze van de Website WijkraadMSW ondertekend en ingeleverd bij de gemeente Arnhem. Daarbij hebben zestig wijkbewoners in deze korte tijd aangegeven dat zij de zienswijze volledig ondersteunen: een duidelijk signaal! De gemeente Arnhem heeft aangegeven om uiterlijk 12 december een reactie te geven. Als deze reactie komt, wordt deze op de website geplaatst. Wij hopen dat de Arnhemse reactie inhoudelijk en met aandacht ingaat op onze vragen en zorgen uit de zienswijze.

Een ander belangrijk vraagstuk ligt nu bij de Arnhemse politiek: in 2015 beloofde het Arnhemse college dat zij na de milieueffectrapportage éérst aandacht zouden besteden aan de bewoners/omwonenden om zo ook het draagvlak te vergroten. Bovendien was er dan ook gelegenheid om eventuele contra-expertise onderzoeken uit te voeren. In de afgelopen raadsvergadering lijkt het erop dat het Arnhemse college deze belofte gaat breken. Volgens de Arnhemse wethouder Haga wordt direct in januari met de formele procedure van zes weken gestart. Het is ongeloofwaardig dat binnen die zes weken ook de eerdere toezeggingen (contact voor draagvlak en contra-expertise) zouden passen. De wijkraad wacht af hoe de Arnhemse gemeenteraad met dit soort beleid omgaat.

Een derde aandachtpunt in het kader van de windturbines is de Wulp. Deze beschermde vogel zou ernstig in het nauw komen als de Arnhemse windtubines worden geplaatst tussen de slaap- en foerageerplaats. Het aantal wulpen is de afgelopen jaren al ernstig afgenomen en door de windturbines zou de vogel hier zelfs kunnen verdwijnen. De Vogelwerkgroep Arnhem e.o. zoekt uw en onze steun om de natuur in onze directe leefomgeving in stand te houden. U kunt een door de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. aan de wijkraad gestuurde brief "Red de Wulp" lezen in de rubriek Windturbines met de datum 7 december 2016.Westervoort, 23 november 2016

Nieuw bestemmingsplan Koningspleij t.a.v. o.a. Windturbines


In de Westervoort Post van week 47 (23 november 2016) staat op pagina 3 een artikel "Windmolens Koningspleij weer op de agenda".
Dit artikel vermeldt de procedure en de mogelijkheid om een zienswijze bij de gemeente Arnhem.
Namens de Wijkraad MSW is inmiddels een verzameling van alle mogelijke vragen (en kritiek) over de Kleefse Waard, Koningspleij en de windturbines samengevoegd tot een zienswijze.
Het zijn dé vragen die de afgelopen jaren bij het bestuur en leden van de wijkraad zijn binnengekomen tijdens o.a de Burendagen 2013 t/m 2016.
Als u na lezing van deze zienswijze instemt/het eens bent met de inhoud, stuur dan een mailtje aan wijkraadmsw@hotmail.com met de tekst:
"ik heb de zienswijze gelezen en stem in met de tekst en de vragen die worden gesteld".
De wijkraad zal deze zienswijze met de digitale ondertekenaars inbrengen bij de gemeente Arnhem. Het staat u natuurlijk vrij een eigen zienswijze in te dienen! De wijkraad zal overigens ook als Stichting Wijkraad MSW een zienswijze indienen.

Document van de Stichting Wijkraad MSW


Het document kunt u in de rubriek DOCUMENTEN bekijken/downloaden. (Boven in deze pagina op de groene keuzebalk)
Kijk bij: Document : 2016 23 november Zienswijze van de Stichting Wijkraad MSW betreffende Windturbines Koningspleij
De documenten van de website zijn in tijdsvolgorde en wat u zoekt staat dan onderaan.Voor degenen die het artikel gemist hebben:
Westervoort Post, 22 november 2016

Commentaar op plan windmolens op Koningspleij moet voor 29 november worden ingediend.


Hier volgt een weergave van het bericht van de Westervoort Post en daarbij aangepast aan de webpagina van de Wijkraad. De kolommen zijn voor de leesbaarheid omgezet in alina's.

Op de gemeentepagina van de Westervoort Post van vorige week (van 22 november) stond een klein berichtje over het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Kleefse Waard en Koningspleij in Arnhem. Voor Westervoort van belang omdat het de plannen betreft voor het plaatsen van vier windmolens op een gebied (Koningspleij)  op een flinke steenworp afstand van Westervoort. Commentaar op de conceptnotitie moet voor 29 november volgende week dinsdag, worden ingediend. "Heel kort dag dus", zegt voorzitter Ad Bleumink van de Westervoortse WijkraadMSW.

Ad Bleumink is 'not amused'. Er was niet alleen een klein bericht in deze krant, de afgelopen weken zijn bij bewoners van diverse wijken en straten in Westervoort brieven bezorgd van de gemeenge Arnhem over het voornemen voor de gebieden Kleefse Waard  en Koningspleij nieuwe bestemmingsplannen op te stellen. Maar, nu komt-ie, bewoners van een aantal van de meest betrokken straten, zoals  Rijndijk, Dorpstraat-West, Dr. Schaepmanstraat en De Waaij, hebben géén brief gehad.

Ad Bleumink wil niet suggereren dat er expres straten zijn 'vergeten'. "Wat ik ervan begrijp is dat ze hebben gewerkt met een incompleet bestand.  Dan heb je je zaakjes niet op orde en het is onzorgvuldig, maar van opzet wil ik de gemeente Arnhem niet betichten."

De voorzitter van de Wijkraad MSW (Mosterdhof Struikendoorn De Weem) vindt dat alle bewoners van Westervoort die wonen in het gebied dat tegen Arnhem aanligt (met de IJssel als natuurlijke scheiding), moeten weten van de plannen van de gemeente  Arnhem. Ad Bleumink: "Dit gaat ons allemaal aan. Windmolens op de Koningspleij zullen overlast tot gevolg hebben in dit deel van Westervoort.  Geluidsoverlast, vervelende slagschaduwen en planschade; ook voor de natuur en voor trek- en weidevogels kan het heel vervelend uitpakken als er windturbines komen." 

Daarom wil Wijkraad MSW voor 29 november haar zienswijze op de plannen indienen bij de, gemeente Arnhem. In de hoop dat die uiteindelijk tot gevolg heeft dat het hele plan, niet doorgaat. Om de bewoners te mobiliseren roept Ad Bleumink de hulp in  van deze krant. "Als wijkraad willen we iedereen in Westervoort die het aangaat wijzen op de procedures en op de mogelijkheden om bezwaar te maken".

Ad Bleumink heeft gelijk als hij zegt dat het 'heel kort dag' is. Voor 29 november ("Een onfatsoenlijk korte termijn", volgens Bleumink) moet commentaar op de zienswijze binnen zijn  bij de gemeente Arnhem. De zienswijze is opgesteld ter voorbereiding op een nog uit te voeren Milieu Effect Rapportage.

De Wijkaad MSW gaat zeker reageren en heeft een eerste versie van een reactie opgesteld. Deze is in te zien op de website www.westervoortwijkraadmsw.nl (ook te bereiken via de gemeentewebsite). Deze versie kan worden gedownload en  ingediend. Uiteraard voor 29 november. Een andere mogelijkheid is instemming met de opgestelde tekst te betuigen via het emailadres: wijkraadmsw@hotmail.com van de wijkraad. 

Dit adres staat uiteraard ook open voor vragen, opmerkingen en aanvullingen. Zoals hij al eerder deed, benadrukt Ad Bleumink dat Wijkraad MSW geen tegenstander is van alternatieve energie opwekking. "Het is juist heel goed  als we het milieu ontzien. Het enige waarvoor wij ons sterk maken is een serieuze aanpak met echte aandacht voor de leefomgeving van mens en  dier. Als die windturbines er komen op de Koningspleij gaan we daar in Westervoort echt last van krijgen. Het is een gebied op slechts 600 meter van Westervoort."

Ad Bleumink pleit voor de veelgeprezen Deense aanpak, waarbij windturbineparken dicht bij woonwijken uit den boze zijn. Bleumink: "Bovendien blijkt uit metingen dat het gebied in Arnhem, waar ze de turbines willen neerzetten, de laagste windsnelheden kent van heel Nederland. Hoe kom je  dan alleen al op het idee?"

De wijkraadvoorzitter wijst ook op de waardedaling van het onroerend goed. Volgens hem blijkt uit onderzoeken dat die daling voor een woning met een Waarde van 180.000 euro ongeveer 11.000 euro zal bedragen. Ad Bleumink: "Laten we hopen dat die  windmolens op de Koningspleij er nooit komen. Maar dan moeten we als inwoners van Westervoort met z'n allen nu wel een krachtige vuist maken."Westervoort, 19 november 2016

Nieuw bestemmingsplan Koningspleij t.a.v. o.a. Windturbines


Afgelopen woensdag 16 november is in de Westervoort Post een artikel geplaatst. Hier volgt een weergave van het artikel.

Bestemmingsplan Kleefse Waard ArnhemHet college van burgemeesters en wethouders van Arnhem stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het gebied Kleefse Waard en Koningspleij.
Onderdeel van dit bestemmingsplan is de mogelijkheid voor de plaatsing van vier windturbines die ook vanuit Westervoort zichtbaar zijn.
Voordat het bestemmingsplan kan worden opgesteld moet een Milieu Effect Rapportage worden gemaakt. De eerste stap in deze procedure is het ter inzage leggen van de notitie Reikwijdte en detailniveau.

Tot 29 november a.s. heeft u de mogelijkheid de notitie te bekijken en een zienswijze in te dienen.

Meer informatie vindt u op www.arnhem.nl/bestemmingsplankleefsewaard.

Tot zover het bericht van de Westervoort Post.

 

Op de web-site van de Gemeente Arnhem kunt u hier zien dat er, naast een toelichting, twee documenten aangegeven worden:


Bewoners in Westervoort in de betrokken wijken de Weem, met de straten De Waaij en de woningen aan de Rijndijk hebben overigens geen bericht of brief gekregen. Hierdoor is het kort dag om een zienswijze in te dienen voor dit nieuwe bestemmingsplan.
Nu de Wijkraad MSW op de hoogte is van dit nieuwe plan en de korte termijn tot 29 november is er een mededeling naar de Westervoort Post gestuurd met het verzoek tot plaatsing op 23 november en nu reeds op deze website.

Hier volgt het artikel dat in de Westervoort Post van 23 november voorkomt.

Mededelingen/statements ten behoeve van de Westervoort Post betreffende de

brief over bestemmingsplan Kleefse Waard en windturbines


De afgelopen periode (na 2 november) zijn in diverse wijken en straten van Westervoort brieven van de gemeente Arnhem bezorgd. In de brief werd als voorbereiding op het bestemmingsplan Kleefse Waard de conceptnotitie detailniveau en reikwijdte gemeld. Deze dient als voorbereiding op een nog uit te voeren Milieu Effect Rapportage. Voor 29 november kunnen zienswijzen worden ingediend op deze concept notitie.

Een ernstig feit is dat de bedoelde brieven juist niet zijn afgeleverd in een aantal van de meest betroffen Westervoortse straten zoals de Dorpstraat West, Rijndijk, dr Schaepmanstraat en De Waaij.
Deze nalatigheid is mogelijk veroorzaakt door een chaotisch opgestelde adreslijst.
Ook na een melding aan de gemeente Arnhem is geen actie of reparatiemaatregel genomen.
Dat zou een integrale publicatie in de veelgelezen Westervoort Post en/of een aanpassing van de reactietermijn.
Feit is dat vele Westervoorters eerst nu door deze Westervoort Post globaal kunnen kennisnemen van deze plannen. Bovendien is hun beschikbare reactietijd voor een afgewogen zienswijze beperkt tot nauwelijks twee weken.

Deze aankondiging kan bovendien grote gevolgen hebben voor Westervoort . Anders dan de tekst in de WP aangeeft, heeft e.e.a ook betrekking op het gebied Koningspleij Noord en op de plannen voor vier grote windturbines langs de Pleijroute. Ook de aanleg van een zonnepark op de Koningspleij-Noord en de AKZO-haven behoort tot de mogelijkheden.

De bovengenoemde brief van de gemeente Arnhem stelt dat bij windconsultaties (juni 2014) vragen bij bewoners bleken te bestaan en vervolgt dat de vragen gaan over geluid en slagschaduw. Dit is wel heel summier, gegeven de 41 andere onderwerpen en vragen die bij de windconsultaties zijn aangeleverd.
Daarop is tot op heden nog geen reactie gekomen. De Wijkraad MSW is inmiddels begonnen met de voorbereidingen om een zienswijze over deze onderwerpen op te stellen: Planmer t.b.v bestemmingsplannen Kleefse Waard en Koningspleij-Noord, Windturbineplannen en Zonnevelden. Bij het verschijnen van deze krant zal een eerste versie van de zienswijze op onze website www.westervoortwijkraadmsw.nl staan (ook te bereiken via de gemeentewebsite). Deze versie kan worden gedownload en ingediend, wel vóór 29 november.
Een andere mogelijkheid is de wijkraad uw instemming te geven en/of verdere vragen te stellen via wijkraadmsw@hotmail.com

De wijkraad is onder geen geval een tegenstander van alternatieve energieopwekking. De reacties zijn zeker niet gebaseerd op emotionele stellingen. Wel is een serieuze aanpak essentieel met echte aandacht voor de leefomgeving van mens en dier. Als de veelgeprezen Deense aanpak was gekozen dan zou immers dit windturbinepark nooit zo dicht bij onze woonwijken komen. Daarnaast heeft het gebied rond Arnhem êêk nog de laagste windsnelheden van Nederland.
Maar zijn ook andere feiten: zo is de maximale geluidsnorm gebaseerd op een etmaal gemiddelde. Vergelijk dit met de aanpak van maximum snelheid: zou iemand er mee wegkomen als hij soms 80 en daarna 20km/u rijdt en dus maar gemiddeld 50km/u?
Voor de vogels, zoals de bedreigde wulp is nu een ingewikkeld vlieg- en tijdschakelschema opgesteld. Opvallend is dat het gebied langs de IJssel staat aangeduid als een hoog-risico-route voor trekvogels. Naast negatieve aspecten voor de leefomgeving heeft e.e.a. voor Westervoorters ook financiële gevolgen. Uit diverse recente onderzoeken blijkt immers een waardedaling van het onroerend goed. Zo meldde bijvoorbeeld de Volkskrant in april j.l. een waardevermindering van ruim 5.5% op 1km van de windturbines. Voor alleen Westervoort ten Westen van het spoor betekent dit wel € 11.000 voor een gemiddelde woning van €180.000. Dit zijn maar enkele van de aspecten die in dit proces aan de orde moeten komen.


NB de wijkraad spreekt over windturbines: windmolens staan bij Kinderdijk.Westervoort, 18 november 2016.
De Wijkraad MSW ontving een bericht van de "Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines" (NLVOW) dat wij u niet wilden onthouden.
Het gaat in feite om het op termijn beëindigen van de overheidssteun die nodig is voor het oprichten van windturbines waardoor deze voor de gesubsidieerde investeerders dan verliesnemend zullen zijn en derhalve gesloopt gaan worden.
Het ontvangen bericht begint als volgt:

Afbraak windmolens

PANIEK!!

“Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar”
"Help er worden windmolens gesloopt"
Milieuorganisaties en de windbranche doen hetzelfde als Trump: hard schreeuwen en je niks aantrekken van feiten
Héé  wat is hier aan de hand?!
Bent u geïnteresseerd, u betaalt er immers voor, kijk dan op de website van de NLVOW en in onze rubriek WINDTURBINES.  Bovenin op de groene keuzeband aanklikken op "WINDTURBINES" en daarna aanklikken op document "Opinie&Debat No 48" van 18 november 2016.


Persbericht Nationale Ombudsman: “De onderzochte gedraging van de SER is niet behoorlijk”


Schettens/Schagen, 5 november 2016

De Nationale Ombudsman tikt de SER op de vingers vanwege het publiceren van onvolledige en eenzijdige informatie over windparken en hun gevolgen voor omwonenden.
Het persbericht en het volledige rapport van de ombudsman is te vinden op onze website. Het NRC zal vandaag uitgebreid verslag doen over deze duidelijke uitspraak
Fred Jansen, voorzitter van het NKPW: “Wat de Ombudsman in feite zegt is dat Ed Nijpels en de Borgingscommissie Energieakkoord onder de vlag van “factfinding” halve en hele onwaarheden verkondigen.” Albert Koers, voorzitter van de NLVOW: “Dit is de tweede keer dat de Ombudsman vaststelt dat de overheid misleidende informatie verschaft over windenergie op land. Extra treurig dat zelfs de SER hieraan mee doet.”

Uitgelicht:
"Maar wat ons het meeste bezig houdt is deze vraag: hoe moeten wij en onze medeburgers in vredesnaam de overheid blijven vertrouwen als die overheid zich zo gedraagt?"
Lees verder
Zie hiervoor het verslag op deze webpagina.


Dorpstraat en Hamersestraat zijn op 23 oktober feestelijk heropend

Zie hiervoor het verslag op deze webpagina.


Op 23 oktober is de feestelijke opening van de Dorpstraat/Hamersestraat

Zie hiervoor dit bericht van de Gemeente Westervoort.


Verzoek om argumenten of rapporten t.a.v. wind- of zonlicht-energie


De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft, tezamen met andere betrokken partijen, binnenkort een gesprek op het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Omdat de industriële vorm van electiciteitopwekking zoals door windkracht ons woongebied dreigt binnen te dringen hebt u als omwonende ook een stem.
Denk hierbij aan de uitnodiging die u hebt gehad om de presentatie van NLVOW in zalencentrum Wieleman bij te wonen. Dit was de door de Wijkraad georganiseerde Burendag op 27 september 2014.
Ook u kunt een bijdrage leveren, als u relevante argumenten weet, door deze te verstrekken aan de NLVOW.
Onderstaand ziet u een bericht van de NLVOW aan de Wijkraad MSW en dus aan onze wijken.
Welnu: hebt u nog belangrijke argumenten? Laat dit dan weten.
Van: Wouter Vogelesang <vogelesang@vhconsult.nl>
Verzonden: maandag 10 oktober 2016 15:52
Aan: leden@nlvow.eu
Onderwerp: Gesprek bij Min. over wind op land en zon op land
 
Aan alle leden en belangstellenden van de NLVOW
 
U kunt ons helpen met het aandragen van argumenten en eventuele rapporten,
die Rob Rietveld kan gebruiken over het waarom van zonne-energie tegenover 
windenergie.
A.s. vrijdag 14 oktober, is zo’n gesprek, op uitnodiging van EZ.
Argumenten, andere gegevens kunt u sturen naar Rob Rietveld, 
e-mail: rob.rietveld@nlvow.nl
 
De reden hiertoe is de uitnodiging van het ministerie van EZ aan de NLVOW 
deel te nemen aan gesprekken over MKEA, een Maatschappelijke Kosten 
Effectiviteits Analyse.
Dat is iets anders dan een maatschappelijke kosten Baten analyse.
 
Het doel is nu na te gaan wat de maatschappelijke effecten zijn van het 
opwekken van zonne-energie, ten opzichte van het winnen van windenergie, 
beide op land.
Dan moeten we denken aan effecten als:
·     Werkgelegenheid
·     Ruimtelijke impact
·     Leveringszekerheid
 
Daarbij is belangrijk te weten
·     welke effecten optreden
·     welke studies zijn ter zake door wie uitgebracht
 
Het SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft deze vraag in een motie centraal 
gesteld: waarom de voorrang van windenergie boven alle andere vormen van 
energie, zoals zonne-energie, met betrekking tot de Drentse situatie in 
Meeden (Groningen) en in Drenthe.
 
Voor dit gesprek is ook Natuur & Milieu, Greenpeace, Vereniging Eigen Huis 
(VEH), WISE Nederland en dus ook de NLVOW uitgenodigd.
 
Kortom: help ons aan argumenten die Rob in een dergelijke bijeenkomst kan 
gebruiken.
En indien mogelijk, ook rapporten, of verslagen.
 
Ter afsluiting nog het volgende:
Vandaag, maandag nam de NLVOW ook deel aan een ronde-tafel-gesprek bij 
ministerie van I&M over de nieuwe omgevingswet. Hier ging het over het 
verbeteren van de positie van omwonenden voor projecten die onder deze 
wet vallen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van vliegvelden, nieuwe wegen, 
hoogspanningslijnen en dergelijke.
 
met vriendelijke groet,
Wouter Vogelesang, secretaris
 
cid:image001.jpg@01CE4A9B.533A2970
 
+ Skelte van Aysmastrjitte 10, NL - 8744 EP Schettens
( +31 517 531 468; mobile: +31 6225 11930
@   wouter.vogelesang@nlvow.nl
& www.nlvow.nl
KvK no Midden Nederland: 58814965
rek no NL88 INGB 0006 232 626 tnv NLVOW
Skype: woutervogelesang

Zie ook in de rubriek WINDTURBINES en kijk op de website van NLVOW


Nieuwsbericht aangaande rondschrijven windmolens

Op 13 juli hebt u in de Duiven/Westervoort Post - woensdag 13 juli 2016 - pagina 3 het volgende kunnen lezen:
"Brief over windmolens zorgt voor verwarring."
Kijk hiervoor in de rubriek DOCUMENTEN bij 2016 Westervoort Post woensdag 13 juli 2016 pagina 3.


Nieuwsbericht aangaande de A15

Eind juni geeft Projectbureau ViA15 tussentijds informatie over de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen uit de bestuurlijke afspraken (november 2015)
Zie de webversie van dit nieuwsbericht.Ontvangen bericht voor de Wijkraad

De wijkraad ontving een bericht aangaande Officiële stukken provincie Gelderland
Er is nieuwe informatie beschikbaar op de projectradar IJsseldijk Westervoort.
U kunt kennis nemen van het groenbeheerplan en twee recente rapporten over (de toestand van) de voormalige stortplaats aan de IJsseldijk te Westervoort.
U vindt de rapporten op de pagina  documenten van de provincie.


Persbericht Rijkswaterstaat


Gunning en start onderhoud Westervoortsebrug

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan de Westervoortsebrug definitief gegund aan Combinatie IRIS Coating & Industrial Services BV / IRIS NV. Het gaat hierbij om schilderwerkzaamheden aan de staalconstructie van de verkeersbrug (onder- en bovenzijde) en het vervangen van de bovenste laag van het fietspad. Met deze werkzaamheden behouden we de goede kwaliteit van de brug. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Hinder

Onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden kunnen alleen veilig en kwalitatief goed gebeuren als de brug grotendeels is afgesloten. Tussen 25 juli tot en met 4 september is de brug afgesloten voor auto-, motor- en vrachtverkeer. Zij kunnen omrijden via de A12. Landbouwvoertuigen, spoedeisende hulpdiensten, openbaar vervoer en brommobielen (45 km auto’s) kunnen tijdens de afsluiting wel gebruik maken van de brug, er blijft één rijstrook open waarbij de rijrichting continu wordt omgewisseld. (Brom-)fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken van de brug. Tussen eind april en december 2016 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt. Dit levert geen verkeershinder op.

Werkzaamheden Hamersestraat/Dorpstraat

Tijdens de afsluiting van de brug start de gemeente Westervoort met de werkzaamheden aan de Hamersestraat/Dorpstraat. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat en de gemeente zijn gelijktijdig gepland, omdat beide werkzaamheden het doorgaand verkeer tussen Arnhem en Duiven/Zevenaar stremmen. Hierdoor is de hinderperiode korter. De werkzaamheden Hamersestraat/Dorpstraat duren tot circa half oktober. Doorgaand verkeer wordt tot half oktober omgeleid via de A12. Lokaal verkeer tussen Arnhem en Westervoort kan vanaf begin september wel gebruik maken van de Westervoortsebrug.

Inloopbijeenkomst 19 mei

Op 19 mei van 19.30 tot 21.30 uur wordt een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden, hinder en omleidingsroute georganiseerd in zalencentrum Wieleman in Westervoort. Hier staan medewerkers van Rijkswaterstaat, de gemeenten Arnhem en Westervoort en de aannemer IRIS u te woord. De gemeente Westervoort geeft tevens informatie over de werkzaamheden aan de Hamersestraat/Dorpstraat.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en de gemeenten Arnhem en Westervoort werken samen aan het onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als eigenaar van de brug, de gemeente Arnhem vanuit haar rol als wegbeheerder van de Zevenaarseweg en de gemeente Westervoort vanuit haar rol als wegbeheerder van de Brugweg.

Meer informatie?

U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur of kijk op de projectpagina Westervoortse brug.  


Na de inloop zal de Wijkraad MSW informatie verzamelen en u op de hoogte houden via onze website.

Mei 2016 - Nieuwsbericht omtrent A15

Er is een nieuwsbericht van Rijkswaterstaat Projectbureau VIA15. Bekijk de de online versie.8 mei 2016 - Bericht van de Gemeente Westervoort: Rekening houden met de Giro Italia. 

Er is enige tijd terug een bericht op facebook.com/gemeenteWestervoort geplaatst hierover. We willen zoveel mogelijk kanalen inzetten om onze inwoners te informeren. Daarom de vraag aan u, wilt u de website van de wijkraad en/of het facebookaccount van de wijkraad gebruiken om dit te communiceren (bij facebook is ‘delen’ een mogelijkheid)?
  Misschien nog handig, www.girogelderland.nl bevat alle informatie. De relevante pagina’s over bereikbaarheid zijn:

 

7 mei 2016 - Uitnodiging voor bijeenkomst van het "Chillauti" in Westervoort


De wijkraad heeft het verzoek tot publicatie ontvangen voor het volgende:

Op vrijdag 20 mei om 19.00 uur wordt er een bijeenkomst gehouden over het Chillauti in het jongerencentrum Creon. Hierbij wordt er geïnventariseerd naar de behoeftes bij de jongeren en ouders die te maken hebben met het autisme spectrum.
De uitnoding kunt u zien op op deze plaats en op onze website in de rubriek DOCUMENTEN Bijeenkomst Chillauti 20 mei 2016.


Duiven/Westervoort Post - woensdag 23 maart 2016 - 3

Deelnemers aan Landelijke Opschoondag vragen zich af:

Waarom afval niet gewoon in een afvalbak


Weergave van bericht in de Westervoort Post op 23 maart 2016.


(Dit bericht is overgenomen uit de krant maar ook te zien via het WWW op de site van de krant.)


Landelijke_Opschoondag_2016

 Duiven/Westervoort Post - woensdag 2 maart 2016 - 3

Samen 'achterstallig onderhoud' aanpakkenDe plantsoenen en groenvoorzieningen in hofjes in de wijk de Mosterdhof, zien er niet allemaal even fraai uit. Volgens de gemeente echter voldoet het onderhoud dat wordt gepleegd aan de normen. De meeste be­woners denken daar heel anders over, blijkt uit een enquête van de wijkraad. De raad roept bewoners op tijdens de actie NLdoet op 11 en 12 maart samen 'achterstallig ander­houd' aan te pakken.

Dankzij gelden van het Oranje­fonds, de organisatie achter NLdoet, kan de Wijkraad MSW (Mosterdhof, Struikendoorn, de Weem) professio­neel gereedschap ter beschikking stel­len aan bewoners van de Mosterdhof die op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart aan de slag willen. Aangezien alle be­woners worden benaderd en diezelfde bewoners in een enquête aangaven zich te ergeren aan het verval van hun buurt, verwacht wijkraadvoorzitter Ad Bleumink een flinke opkomst. Bleumink: "De Mosterdhof is een jaren ze­ventig wijk met allemaal straatjes en hofjes. Daardoor oogt het gauw rom­melig. We roepen bewoners op met el­kaar hun directe woonomgeving aan te pakken. De kwaliteit mag iedereen zelf bepalen, maar dan heb je van wat je doet in ieder geval ook zelf direct voordeel"
  Achter de oproep aan de bewoners klinkt ergernis door richting gemeen­te, die volgens veel bewoners het groenonderhoud laat versloffen. Ad Bleumink: "Het is heel simpel: de ge­meente heeft normen voor groenon­derhoud en naar het schijnt wordt daaraan voldaan. Het is natuurlijk maar net welke normen je hanteert. We weten allemaal dat schraalhans te­genwoordig keukenmeester is bij ge­meenten als het gaat om onderhoud. Ik spreek ook bewoners die het woord 'verloedering' in de mond nemen. Nee, zover ga ik zelf niet Ik houd het op 'achterstallig onderhoud'." Bleumink benadrukt dat hij 'niet voor eigen parochie preekt'. "Ik woon in de wijk Struikendoom en niet in de Mosterdhof. Als voorzitter van de wijkraad tuig ik deze actie in het kader van NLdoet, mede op. Niet als wijkbe­woner."

Verloedering
 De voorzitter maakt een vergelij­king met de wijk Zilverkamp in Huis­sen. Onlangs kwam het verval van de­ze wijk in het nieuws. Het artikel daarover in dagblad De Gelderlander was voor Wijkraad MSW mede de aanlei­ding een enquête te houden in de ei­gen wijken. Daaruit kwamen knelpun­ten en aandachtspunten duidelijk naar voren. Naast het belabberde groenonderhoud in de Mosterdhof, scoorden ook problematiek rond parkeren en afvalverwerking hoog.  Ad Bleumink: "De Mosterdhof is net als de Zilverkamp in Huissen een wijk uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dan komt het moment dat je moet oppassen voor verloedering. Dat heeft niet alleen met groenonderhoud te waken. Als bewoners voortdurend onzorgvuldig omgaan met hun afval, wordt het een rommeltje. Als wijkraad willen we er een bijdrage aan leveren, dat de Mosterdhof een fijne wijk blijft om te wonen en te leven".
 Tijdens NLdoet op 11 en 12 maart zullen met name plantsoenen en hof­jes worden aangepakt die volgens de gemeente voldoen aan de minimale gemeentelijke onderhoudsnorm, maar die in de bewonersenquête als verwilderd of slecht onderhouden worden gekwalificeerd. "Samen los­sen we het probleem op", aldus Ad Ble­umink, die hoopt op een grote op­komst.
(tot zover het bericht geciteerd uit de Westervoort Post van 2 maart 2016)

Uitnodiging namens de Gemeente Westervoort voor de Nieuwjaarsreceptie 2016.


Uitnodiging