Dit is een jaaroverzicht van het nieuws van de Wijkraad MSW.

ArchiefJaar 2017

Het laatste nieuws begint bovenaan.


Gemeente Westervoort - Woensdag 11 oktober 2017

Uitnodiging
Omdat het gerenoveerde Gemeentehuis op 28 oktober officieel wordt geopend wordt u hierbij uitgenodigd.Westervoort Post - Woensdag 13 september 2017
-Lees deze krant. Hier volgt een weergave van het artikel zoals het is verschenen -

Naar Raad van State


Bezwaar tegen windmolens
Westervoort vraagt het oordeel van de hoogste rechter van ons
land, die van de Raad van State, over de door de gemeente
Arnhem geaccordeerde plannen voor het plaatsen van vier
windturbines op de Koningspleij in Arnhem.

Het college gaat in beroep     700 meter afstand van woon-
omdat ze van mening is dat     wijken in onze gemeente.”
het besluittraject niet zorgvul-  Dat laatste is het grote punt
dig is doorlopen, onvolledig    isvoor Westervoort. Net als veel
geweest en dat de motivering    inwoners en de Wijkraad
tekortschiet. Wethouder Hans    MSW maakt het college zich
Breunissen: “Wij maken ons     zorgen over geluidsoverlast,
zorgen over de aantasting van    het uitzicht en hinder door
de leefbaarheid in ons dorp als   slagschaduw, die het plaatsen
er windturbines komen op de     van windturbines op de Ko-
Koningspleij. We vinden dat     ningspleij oplevert voor de na-
Arnhem onze zorgen in het      bijgelegen Westervoortse wij-
voorbereidingstraject niet al-   ken. Het beroep bij de Raad
tijd serieus heeft genomen. Er   van State is gericht tegen de
zijn weinig inspanningen ge-    besluiten van het bestem-
daan om bestuurlijk draagvlak    mingsplan ‘Windpark en zon-
te creëren voor de plannen.     neveld Koningspleij-Noord’ en
Ook zijn er volgens ons wel     de omgevingsvergunning die
betere plaatsen voor de wind-    is verleend voor de bouw van
turbines denkbaar, dan op zo’n   vier windturbines.Omroep Gelderland - vrijdag 8 september 2017, 13:30.

"Bezwaar Westervoort tegen windmolens levert niets op"

ARNHEM - De vier windmolens die gepland zijn langs de Pleijroute in Arnhem, zullen eind volgend jaar draaien. Dat is nog steeds de verwachting van David Willemsen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, een van de initiatiefnemers.

De Omroep Gelderland heeft dit als nieuws geplaats en daarom is het op onze web-site in de rubriek "Nieuws" gepubliceerd. Het is echter geen nieuws maar een mening van een van de intiatiefnemers. Zoals ook in dat bericht is aangegeven.

U moet het dan ook zien als "Wij van windturbines adviseren windturbines."
Overigens is wind geen energiebron maar energiedrager en dan nog een heel slechte!

De zaak gaat echter om iets anders.
Het gaat niet meer om windturbines die meer milieukosten hebben dan dat ze ooit in de 20 jaar technische levensduur zullen terugverdienen. (technische levensduur is voorbij economische levensduur)
Het gaat om bestuurlijk onrechtmatig gedrag en het negeren van een deel van de burgers, in dit geval spreken wij alleen nog maar over Westervoort, die zich gedupeerd voelen.Westervoort 9 augustus 2017

De Gemeente Arnhem is wat raadsvergaderingen betreft van maandag 17 juli 2017 tot en met vrijdag 25 augustus 2017 met zomerreces.
Op 1 augustus is per koerier huis aan huis in Westervoort een brief van de Gemeente Arnhem bezorgd. Deze brief is alleen bezorgd op de adressen van indieners van een zienswijze (opgesteld al dan niet met hulp van de Wijkraad). Overige gedupeerden als gevolg van de plaatsing van windturbines naast de N325 en op korte afstand tegenover Westervoort hebben dit schrijven niet ontvangen.

Dat Arnhem deze brief heeft moeten verzenden, is het gevolg van de slordigheden die deze gemeente in dit proces keer op keer laat zien. De wijkraad MSW-OK is op dit moment bezig een beroep op te stellen voor de Raad van State tegen de gemeente Arnhem. Het zal zich onder meer richten op de onvoldoende uitgevoerde onderzoeken, motivering en onzorgvuldige procedures. Westervoorters die zich willen aansluiten bij ons beroep kunnen alsnog intekenen op lijst van instemming met onze zienswijze. Neem daarvoor contact op met mevr. Kok.

Deze nieuwsplaatsing op de website is enigszins verlaat omdat het vakantietijd is.  Helaas komt het voor dat juist in deze tijd ter inzage leggingen zijn die dan te laat of niet gelezen worden. Met als gevolg een niet ontvankelijkverklaring wanneer alsnog, maar te laat, gereageerd wordt.

U vindt deze brief waar het om gaat in de rubriek DOCUMENTEN van deze site met als
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Windpark en zonneveld Koningspleij Noord" en omgevingsvergunning Windpark.
Westervoort 20 juli 2017 - E-Mail van de Gemeente Westervoort aan de Wijkraad.

Betreft: Informatie ontwikkeling akoestisch onderzoek spoor door Movares/ProRail

In een eerder globaal onderzoek is door ProRail geconstateerd dat er woningen in Westervoort mogelijk te hoog belast worden en dat daarvoor maatregelen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidscherm. Daarom heeft de gemeenteraad in juli vorig jaar een stedenbouwkundige visie vastgesteld waarin we de wenselijkheid en het ontwerp van schermen hebben beschreven.
Uw wijkraad is vorig jaar in mei door ons uitgenodigd voor een informatieavond over de concept Stedenbouwkundige Visie Geluidschermen Spoor.
Inmiddels hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden, waarover wij u willen informeren. In de rubriek DOCUMENTEN vindt u Notitie ontwikkelingen geluidschermen spoor voor wijkraden.Westervoort 20 juli 2017 - Brief van de gemeente Arnhem. (zie in de rubriek DOCUMENTEN voor een kopie)

Vele Westervoorters hebben een brief of een mail ontvangen van de Gemeente Arnhem.
Dit naar aanleiding van alle zienswijzen die zijn ingediend tegen de Arnhemse plannen op de Koningspleij
De Gemeente Arnhem geeft nu aan dat zij zowel een bestemmingsplan als een omgevingsvergunning heeft vastgesteld.
De documenten zouden zowel een windpark als vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter mogelijk maken.

Het windpark gaat gegarandeerd leiden tot overlast (hinder dan wel ernstige hinder) voor zeker honderden Westervoorters (tot +/- 800 volgens RIVM) De vraag is wel of Arnhem voor de Raad van State ook gelijk krijgt. De wijkraad MSW maar ook de gemeente Westervoort gaan deze procedure in.

Voorafgaand aan de Raadsvergadering hebben 10 Westervoorters ingesproken over diverse zaken die hun zorgen baren.
Helaas ging de Arnhemse Raad bij gebrek aan kennis en/of belangstelling helemaal niet in op de duidelijk beargumenteerde zaken: een schandelijk arrogantie!

Het zijn niet de minste zaken die aan de orde kwamen: Bovendien zijn er vele zaken die heel onzorgvuldigheid zijn behandeld, zoals het feit dat diverse documenten nooit ter inzage hebben gelegen. Ook misleidde Arnhem vele indieners van een zienswijze bij de aanvullende slagschaduwstudie. Deze zienswijze blijkt bijvoorbeeld nooit door Arnhem naar de commissie mer te zijn gestuurd, in tegenstelling tot wat Arnhem in een brief beweert.
Het is goed kennis te nemen van de stukken die Arnhem d.m.v. diverse links aanbiedt, maar ook om deze stukken in Arnhem gaan inzien . Indien u de link gebruikt, let dan op of deze werkt en of er een veiligheidsmelding verschijnt. In beide gevallen dit melden en natuurlijk niet openen en dit melden: zie onze website of wijkraadmsw@Hotmail.com
De directe link naar de websitepagina waar de stukken onder 2.1 staan is: Politieke Maandag (b) - 10 Juli 2017
Probeer anders direct de koppeling (link) naar:
https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100000784/bf11239e-4055-41be-abd4-b0b44c9d9c70/
Westervoort Post - Woensdag 13 september 2017
-Lees deze krant. Hier volgt een weergave van het artikel zoals het is verschenen -

Naar Raad van State


Bezwaar tegen windmolens
Westervoort vraagt het oordeel van de hoogste rechter van ons
land, die van de Raad van State, over de door de gemeente
Arnhem geaccordeerde plannen voor het plaatsen van vier
windturbines op de Koningspleij in Arnhem.

Het college gaat in beroep     700 meter afstand van woon-
omdat ze van mening is dat     wijken in onze gemeente.”
het besluittraject niet zorgvul-  Dat laatste is het grote punt
dig is doorlopen, onvolledig    isvoor Westervoort. Net als veel
geweest en dat de motivering    inwoners en de Wijkraad
tekortschiet. Wethouder Hans    MSW maakt het college zich
Breunissen: “Wij maken ons     zorgen over geluidsoverlast,
zorgen over de aantasting van    het uitzicht en hinder door
de leefbaarheid in ons dorp als   slagschaduw, die het plaatsen
er windturbines komen op de     van windturbines op de Ko-
Koningspleij. We vinden dat     ningspleij oplevert voor de na-
Arnhem onze zorgen in het      bijgelegen Westervoortse wij-
voorbereidingstraject niet al-   ken. Het beroep bij de Raad
tijd serieus heeft genomen. Er   van State is gericht tegen de
zijn weinig inspanningen ge-    besluiten van het bestem-
daan om bestuurlijk draagvlak    mingsplan ‘Windpark en zon-
te creëren voor de plannen.     neveld Koningspleij-Noord’ en
Ook zijn er volgens ons wel     de omgevingsvergunning die
betere plaatsen voor de wind-    is verleend voor de bouw van
turbines denkbaar, dan op zo’n   vier windturbines.


Omroep Gelderland - vrijdag 8 september 2017, 13:30.

"Bezwaar Westervoort tegen windmolens levert niets op"

ARNHEM - De vier windmolens die gepland zijn langs de Pleijroute in Arnhem, zullen eind volgend jaar draaien. Dat is nog steeds de verwachting van David Willemsen van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, een van de initiatiefnemers.

De Omroep Gelderland heeft dit als nieuws geplaats en daarom is het op onze web-site in de rubriek "Nieuws" gepubliceerd. Het is echter geen nieuws maar een mening van een van de intiatiefnemers. Zoals ook in dat bericht is aangegeven.

U moet het dan ook zien als "Wij van windturbines adviseren windturbines."
Overigens is wind geen energiebron maar energiedrager en dan nog een heel slechte!

De zaak gaat echter om iets anders.
Het gaat niet meer om windturbines die meer milieukosten hebben dan dat ze ooit in de 20 jaar technische levensduur zullen terugverdienen. (technische levensduur is voorbij economische levensduur)
Het gaat om bestuurlijk onrechtmatig gedrag en het negeren van een deel van de burgers, in dit geval spreken wij alleen nog maar over Westervoort, die zich gedupeerd voelen.Westervoort 9 augusts 2017

De Gemeente Arnhem is wat raadsvergaderingen betreft van maandag 17 juli 2017 tot en met vrijdag 25 augustus 2017 met zomerreces.
Op 1 augustus is per koerier huis aan huis in Westervoort een brief van de Gemeente Arnhem bezorgd. Deze brief is alleen bezorgd op de adressen van indieners van een zienswijze (opgesteld al dan niet met hulp van de Wijkraad). Overige gedupeerden als gevolg van de plaatsing van windturbines naast de N325 en op korte afstand tegenover Westervoort hebben dit schrijven niet ontvangen.

Dat Arnhem deze brief heeft moeten verzenden, is het gevolg van de slordigheden die deze gemeente in dit proces keer op keer laat zien. De wijkraad MSW-OK is op dit moment bezig een beroep op te stellen voor de Raad van State tegen de gemeente Arnhem. Het zal zich onder meer richten op de onvoldoende uitgevoerde onderzoeken, motivering en onzorgvuldige procedures. Westervoorters die zich willen aansluiten bij ons beroep kunnen alsnog intekenen op lijst van instemming met onze zienswijze. Neem daarvoor contact op met mevr. Kok.

Deze nieuwsplaatsing op de website is enigszins verlaat omdat het vakantietijd is.  Helaas komt het voor dat juist in deze tijd ter inzage leggingen zijn die dan te laat of niet gelezen worden. Met als gevolg een niet ontvankelijkverklaring wanneer alsnog, maar te laat, gereageerd wordt.

U vindt deze brief hier met als onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Windpark en zonneveld Koningspleij Noord" en omgevingsvergunning Windpark.Westervoort 21 juli 2017 - E-Mail van de Gemeente Westervoort aan de Wijkraad.

Betreft: Informatie ontwikkeling akoestisch onderzoek spoor door Movares/ProRail

In een eerder globaal onderzoek is door ProRail geconstateerd dat er woningen in Westervoort mogelijk te hoog belast worden en dat daarvoor maatregelen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidscherm. Daarom heeft de gemeenteraad in juli vorig jaar een stedenbouwkundige visie vastgesteld waarin we de wenselijkheid en het ontwerp van schermen hebben beschreven.
Uw wijkraad is vorig jaar in mei door ons uitgenodigd voor een informatieavond over de concept Stedenbouwkundige Visie Geluidschermen Spoor.
Inmiddels hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden, waarover wij u willen informeren. In de rubriek DOCUMENTEN vindt u in Notitie ontwikkelingen geluidschermen spoor voor wijkraden.Westervoort 20 juli 2017 - Brief van de gemeente Arnhem. (zie in de rubriek  DOCUMENTEN hier voor een kopie)

Vele Westervoorters hebben een brief of een mail ontvangen van de Gemeente Arnhem.
Dit naar aanleiding van alle zienswijzen die zijn ingediend tegen de Arnhemse plannen op de Koningspleij
De Gemeente Arnhem geeft nu aan dat zij zowel een bestemmingsplan als een omgevingsvergunning heeft vastgesteld.
De documenten zouden zowel een windpark als vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter mogelijk maken.

Het windpark gaat gegarandeerd leiden tot overlast (hinder dan wel ernstige hinder) voor zeker honderden Westervoorters (tot +/- 800 volgens RIVM) De vraag is wel of Arnhem voor de Raad van State ook gelijk krijgt. De wijkraad MSW maar ook de gemeente Westervoort gaan deze procedure in.

Voorafgaand aan de Raadsvergadering hebben 10 Westervoorters ingesproken over diverse zaken die hun zorgen baren.
Helaas ging de Arnhemse Raad bij gebrek aan kennis en/of belangstelling helemaal niet in op de duidelijk beargumenteerde zaken: een schandelijk arrogantie!

Het zijn niet de minste zaken die aan de orde kwamen: Bovendien zijn er vele zaken die heel onzorgvuldigheid zijn behandeld, zoals het feit dat diverse documenten nooit ter inzage hebben gelegen. Ook misleidde Arnhem vele indieners van een zienswijze bij de aanvullende slagschaduwstudie. Deze zienswijze blijkt bijvoorbeeld nooit door Arnhem naar de commissie mer te zijn gestuurd, in tegenstelling tot wat Arnhem in een brief beweert.
Het is goed kennis te nemen van de stukken die Arnhem d.m.v. diverse links aanbiedt, maar ook om deze stukken in Arnhem gaan inzien . Indien u de link gebruikt, let dan op of deze werkt en of er een veiligheidsmelding verschijnt. In beide gevallen dit melden en natuurlijk niet openen en dit melden: zie onze website of wijkraadmsw@Hotmail.com
De directe link naar de websitepagina waar de stukken onder 2.1 staan is: Politieke Maandag (b) - 10 Juli 2017
Probeer anders direct de koppeling (link) naar:
https://ris.ibabs.eu/raad-arnhem/meeting/100000784/bf11239e-4055-41be-abd4-b0b44c9d9c70/Westervoort 16 mei 2017 - Persbericht: Mannendingen Westervoort.

Wilt u, als man, nieuwe gelijkgestemden ontmoeten? Mannen onder elkaar b.v. verhalen, hobby`s, levenservaringen en tips te delen? Kijken waar de klik en behoefte ligt en vanuit daar activiteiten ondernemen? Dan zit u bij de Mannengroep goed!
Is er behoefte aan een mannenavond in Westervoort?? Op deze vraag willen wij graag antwoord. Wanneer? Dinsdag 30 mei van 19:00 t/m 21:00 uur in de ontmoetingsruimte van de Wilgenpas het Geerken 2, Westervoort. Wij zijn opzoek naar geïnteresseerden en vrijwilligers die deze groep graag draaiende willen houden.
Kijkt u dan op deze poster voor een uitnodiging:

Uitnodiging

Welkom op disndag 30 mei.Westervoort 11 mei 2017 - Welkom bij het Baby Peuter Café Westervoort.

Een initiatief van ouders, voor ouders en verzorgers van kinderen van 0-4 jaar. Op 16 mei begint het Baby Peuter Café in Westervoort!
U bent uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn! Zie de affiche:

Uitnodiging

Welkom op dinsdag 16 mei.Westervoort 24 april 2017 - De Wijkraad MSW verzamelt Zienswijzen die bewoners indienen betreffende het "Ontwerp bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord; de MER; en de aanvraag omgevingsvergunning;"

In de wijken worden zienswijzen verzameld en een zienswijze wordt gepubliceerd op de deze website.
Voor degenen die voor het eerst onze website bezoeken: in de rubrieken DOCUMENTEN en WINDTURBINES staan belangrijke documenten.
Wellicht bent u via FACEBOOK op deze site terechtgekomen en bent u een van de vele betrokkenen. U bent al een betrokkene in de windturbineplannen vanwege het feit dat u in de nabijheid van deze turbines woont.
Leest u vooral dáárom verder.
Maandag 1 mei is het de laatste dag dat er nog zienswijzen bij de Gemeente Arnhem ingediend kunnen worden ingeval u zelf ook wilt bijdragen. U kunt ook het document dat op deze site staat downloaden en vervolgens zelf versturen.
Dit document heeft als omschrijving: Individuele Zienswijze. Dit kunt u gebruiken om in te dienen bij de gemeente Arnhem.
U bent natuurlijk vrij om in de zienswijze aanpassingen te doen of de zienswijze uit te breiden of in te korten.
Op de website www.westervoortwijkraadmsw.nl staat vanaf 28 april 18.00 uur een uitgebreide versie, waarmee u, indien u dat wenst of nodig vindt, de zienswijze kunt uitbreiden.
Vervolgens vervolgens twee mogelijkheden:
De vraag die speelt is of de ongeveer 3,5% bijdrage in de electriciteitsvoorziening, de kosten baten analyse voor de komende 20 jaar, opwegen tegen de lasten die voor Westeroort gaan komen.
Dat is geluidsoverlast bovenop het geluid dat de N325 nu al produceert -de rivier en de lage omgeving verhogen de geluidsvoortplanting-, het afbreukrisico -de huizen dalen in waarde-. En er is méér, zie de ingediende Zienswijze.
Lees daarom de stukken die met deze zaken te maken hebben. De molens staan op de rand van het gebied van Arnhem en "zo ver mogelijk weg van Arnhem" maar daarom wel "zo dicht mogelijk bij Westervoort". Het industrieële gebied van Arnhem overlapt het woongebied van Westervoort!
Zie de rubrieken DOCUMENTEN en WINDTURBINES op deze site.Westervoort 30 maart 2017 - Windturbine Informatiemarkt bijeenkomst Westervoort.

Herinnering aan eerder bericht van 6 maart.
In de Westervoort Post van woensdag 29 maart staat een bericht over de Informatiemarkt die in Westervoort wordt gehouden.
De Wijkraad heeft eerder al op 16 maart hiervan melding gemaakt en een bijbehorende brief van de Gemeente Arnhem in de rubriek DOCUMENTEN opgenomen.
Gezien de grote gevolgen die het plan van Arnhem voor U kan hebben, willen wij U nog eens attenderen op deze kans om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.
Naast de presentatie van de Arnhemse Windturbineplannen door de initiatiefnemers zal óók een stand aanwezig zijn die de nadelige gevolgen voor het leefklimaat van vele Westervoorters laat zien.
De bijeenkomst wordt in Zalencentrum Wieleman op maandagavond 3 april a.s. van 19.30 tot 21.30 gehouden.Westervoort 29 maart 2017 - Overzicht van bezoekers van de Wijkraad MSW.

Sinds 23 februari is de verbinding met de website beveiligd met een zogenoemd SSL certificaat. Zoals ook bij b.v. banken gebeurt. Hierdoor neemt de rangorde bij Google toe en neemt het bezoek van ongewenste internetbezoekers (hackers) af. Dit is duidelijk te zien in het systeemlogboek. Het aantal bezoekers van bewoners in ons wijkgebied was al laag, het is zelfs bedroevend laag.
Het meeste bezoek is in verband met het bijwerken en onderhouden van de site. Gezien de kosten en inspanning is het de vraag of het verstandig is met de website door te gaan. Wellicht is Facebook de oplossing?
Het aantal bezoekers van de website van onze wijkraad ziet u op dit overzicht. Wellicht is dit een goed agendapunt op de volgende vergadering. Reacties op Faceboek zijn ook een goed antwoord op deze vraag.

Sinds enige tijd is het mogelijk onder "registratie" te zien wie er aangemeld is en sinds wanneer.Westervoort 27 maart 2017 - Start informatieavonden tracébesluit Projectbureau ViA15.

Op maandag 27 maart vindt de eerste informatieavond plaats uit een reeks van vier bijeenkomsten. Projectbureau ViA15 organiseert deze bijeenkomsten aansluitend op het tot en met 28 april 2017 ter inzage liggende tracébesluit. Bezoekers kunnen via interactief kaartmateriaal, visualisaties, een luchtfoto van het projectgebied en projectposters van het projectgebied informatie ophalen over specifieke situaties of inzoomen op de eigen persoonlijke situatie.

Tijdens de bijeenkomsten zijn deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De informatieavonden zijn op basis van vrije inloop.
Op de website van het Projectbureau ViA15 vindt u meer informatie zoals data en locatie van de bijeenkomsten.
Kijk op de website van het ViA15 project.Westervoort 22 maart 2017 - Er is een geluidscontourenkaart te bekijken in de rubriek WINDTURBINES.

Er is een rapport verschenen n.a.v. een onderzoek. Dit begint met:
VOF Windpark Koningspleij onderzoekt de mogelijkheid om een windpark te bouwen in de omgeving van het bedrijventerrein Kleefse Waard en gebied Koningspleij te Arnhem. Het bedrijventerrein Kleefse Waard maakt deel uit van het aaneengesloten bedrijventerreinencomplex Industrieterrein Arnhem Noord. Het gebied ligt tussen de Pleijweg (N325), de Rijn en de Westervoortsedijk.

Binnenkort volgt hier meer informatie over de MER en de omgevingsvergunning die hiervoor kan worden afgegeven.Westervoort 16 maart 2017 - Brief van de Gemeente Arnhem aan inwoners van Westervoort.

Inwoners van Westervoort, met waarschijnlijk geselecteerde adressen, hebben van de Gemeente Arnhem een brief, gedagtekend 17 maart 2017 en Zaaknummer: 126525, ontvangen met een uitnodiging aanwezig te zijn op een informatiemarkt aangaande een gewijzigd/nieuw bestemmingsplan.
Het gaat om de plaatsing van windtubines aan de andere oever van de IJssel in het Koningspleij-gebied.
Het bestemmingsplan betreffende de plaatsing van windturbines is gewijzigd naar een nieuw bestemmingsplan "windpark en zonneveld".
Omdat hier sprake is van een nieuw ontwerpbestemmingsplan, met een MER en het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning met de bijbehorende onderzoeken zijn deze ter visie gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend op basis van de uitnodigingsbrief. U kunt deze brief bekijken in de rubriek DOCUMENTEN bij "Uitnodiging Informatiemarkten Bestemmingsplan Koningspleij Noord". Voor de duidelijkheid is tevens een Internetpagina van de Gemeente Arnhem ter lezing in dezelfde rubriek aanwezig.
Wijziging procedures Bestemmingsplan Koningspleij Noord en
Uitnodiging Informatiemarkten Bestemmingsplan Koningspleij Noord met informatie over de komende procedure.Westervoort - Welkom bewoners Oude Kern Westervoort!
Zie ook het bericht van 6 maart.
Het college van B&W hanteert een overdracht per 1 maart 2017
Bij de verspreide Voorjaarskrant 2017 van de Wijkraad MSW kunt u hierover meer informatie vinden.A12/A15: ViA15 16 maart 2017

Het projekt A12/A15: Via15 heeft weer informatie gepubliceerd.

Automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) staan regelmatig in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst alleen maar groter. Ondanks allerlei maatregelen zoals de verbreding van de A50 en de A12 en de aanleg van de tweede stadsbrug bij Nijmegen, zal het netwerk rond Arnhem in 2025 overbelast zijn. Het Rijk en de provincie Gelderland werken in de regio Arnhem – Nijmegen aan verbetering van de bereikbaarheid. Doel is een betere verkeersdoorstroming te realiseren en de ontbrekende schakel in de route tussen Rotterdam en Duitsland te creëren.
Bovenstaande tekst alsmede de bijbehorende informatie over dit projekt dat nu in fase 4 is vindt u op de site van ViA15.
Uitvoerige documentatie vindt u ook in de rubriek DOCUMENTEN.Westervoort 6 maart 2017

In de Westervoort Post van 6 maart 2017 is het bericht geplaatst:
WESTERVOORT - De Westervoortse wijkraad Mosterdhof Struikendoorn Weem is een stukje groter geworden. Dit platform heeft de buurt Oude Kern overgedragen gekregen van wijkraad Kernoord. De beslissing hebben beide wijkraden in goed overleg en met instemming van de gemeente Westervoort genomen.

Bij de komende Voorjaarskrant 2017 van de Wijkraad MSW kunt u hierover meer informatie vinden.
Er is ook een flyer met informatie berspreid.Westervoort 10 februari 2017

De Wijkraad MSW heeft van de NLVOW een uitnodiging ontvangen om een in een debatcentrum een filmpresentatie bij te wonen op 15 februari 2017.
De te vertonen film heet: Onderstroom en is van van Jeroen Hoogendoorn
Wat volgt is een gesprek over democratie en de energietransitie, de verhouding overheid & markt en burgerinitiatief.
Dit heeft plaats in: PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam.
De NLVOW is zeker aanwezig.
Er komen professionals, (hoge)ambtenaren van EZ en I&M maar ook marktpartijen als NUON (die inmiddels behoorlijk zenuwachtig zijn).
Hoe meer mensen daar komen, hoe beter voor de uitzending, hoe beter voor de zaak.
Met name journalisten / columnisten / opiniemakers / politici en pommeranten zijn daar nu meer dan welkom.
Zie voor de complete uitnodiging de rubriek WINDTURBINES bij: "2017 Bijeenkomst Democratie onder Stroom."
Een video hierover kunt hier volgen. (Indien beschikbaar)

Pommerant betekent in het Fries:
 1. prominent, vooraanstaand, leidend figuur.
 2. belhamel, aanvoerder; ruige, ruwe kerel.Westervoort 5 februari 2017


De wijkraad heeft een e-mail ontvangen van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). De NLVOW heeft destijds in zalencentrum Wieleman een lezing gegeven omdat onze wijken binnen het industriële gebied van eventueel geplande windturbines aan de overkant van de IJssel zouden kunnen komen.
Regelmatig worden wij geïnformeerd over de diverse partijen die belang hebben bij de ontwikkeling van windturbines.
In de recente e-mail worden wij op de hoogte gebracht met een artikel dat u in de rubriek WINDTURBINES ter lezing kunt terugvinden als "Opinie en Debat" BLOG nummer 50.
De NLVOW heeft ons verzocht dit met de betrokkenen te delen.Westervoort 7 januari 2017

Bijeenkomst over de afsluiting van de windconsultatie, gemeente Arnhem
Op woensdag 11 januari 2017 is een bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding van te organiseren Informatiemarkten in Arnhem en Westervoort.
Deze informatiemarkten zijn voor alle geïnteresseerden in Arnhem en Westervoort. Hiervoor worden nog aparte uitnodigingen verstuurd.
De Wijkraad MSW heeft actief meegedacht over de plannen rondom Windpark Koningspleij. Er zijn gedurende de voorbereiding vele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt voor de verdere uitwerking van de plannen en het opstellen van het bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER).

De voorzitter van de Wijkraad MSW heeft een uitnodiging ontvangen van de "Rijn en IJssel Energiecorporatie" voor een afsluiting van een windconsultatieronde.
Hier volgt een deel van deze uitnodiging

Ter afsluiting van de windconsultatieronde en voordat de MER en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd, willen wij u graag uitnodigen om u te informeren over het verdere verloop van het proces en de mogelijkheid (financieel) te participeren in de molens. Tevens willen u bijpraten over de resultaten van de onderzoeken die sinds de windconsultatie zijn gedaan. Deze onderzoeken zijn vanaf 3 januari a.s. beschikbaar via de website http://windpark-koningspleij.nl/.
Het is de bedoeling om tijdens de ter inzage legging van het bestemmingsplan op verschillende plekken in Arnhem en Westervoort informatiemarkten te houden. Ter voorbereiding op deze informatiemarkten willen we met u in gesprek om te checken welke vragen en informatie tijdens deze markten aan de orde moeten komen. Deze markten vinden plaats naar verwachting in februari komend jaar.

De bijeenkomst over de afsluiting van de windconsultatie vindt plaats op:
Datum: 11 januari 2017
Plaats: Showroom Arnhem
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, start van het programma om 20.00 uurWestervoort 1 januari 2017

Uit: Binnenlands Nieuws 31 december 2016
Nederland telt vanaf volgend jaar 388 gemeenten, twee minder dan een jaar eerder. Uit bestaande gemeenten werden er in die periode 55 nieuwe gevormd. Aan 72 gemeenten werd het grondgebied van buurgemeenten toegevoegd. Het gemiddelde oppervlak van gemeenten is daardoor met 60 procent gegroeid tot bijna 8700 hectare. Het Gelderse Westervoort is nu de kleinste gemeente, met een landoppervlak van 703 hectare. Noordoostpolder is de grootste met ruim 46.000 hectare.

Jaar 2017

Het laatste nieuws begint bovenaan.

Ga naar boven

w3cvalid