Windturbines

Vaak wordt geschreven over windmolens, maar dat zijn "inrichtingen om bijvoorbeeld graan te vergruizen".
Men bedoelt dan windturbines. Als in publicaties wind als energiebron wordt beschreven zal men waarschijnlijk (hopelijk) bedoelen dat wind een energiedrager is.

Dan is er nog het gegeven dat de turbinegenerator niet het enige element is maar dat er nog een koppeling/omvorming nodig is naar het electriciteitsnet. De vraag is dan of de hiermee samenhangende kosten in het turbineproject zijn mee opgenomen. Dit is van belang voor degenen die dit moeten betalen via de subsidie en heffingen/belastingen.

Omdat windturbines behoren tot een industriegebied maar tóch ons woongebied hier in Westervoort dreigen binnen te dringen, besteedt de Wijkraad MSW aandacht aan deze dreiging. Kijk ook in de rubriek DOCUMENTEN naar stukken uit de gemeentepolitiek. Vragen dringen zich dan op:

Omdat over dit onderwerp reeds veel gepubliceerd is maar wellicht niet veel bekend bij het betrokken publiek, volgt op deze plaats binnenkort meer.

Verder op deze pagina kunt u diverse documenten aantreffen zoals een Windkaart Nederland, Technische rapporten enz.


Op 26 januari 2015 heeft de Vogelwerkgroep Arnhem e.o. gebruik gemaakt van het recht om in de gemeenteraad in te spreken. Onderwerp: "Gevolgen windmolenplannen Kleefse Waard/Koningspleij voor Wulpen."
Het plaatsen van windturbines kan gevolgen hebben voor de natuurlijke omgeving ter plekke. Plaatsen van de windturbines kan strijdig zijn met wettelijke bepalingen die de natuur bescherming bieden. Indien u hier aanklikt krijgt u een videoverslag te zien. De vergadering wordt na de opening begonnen met deze inspraak.
Attentie: De Gemeente Arnhem maakt gebruik van een Flash player die als onveilig wordt beschouwd. Informatie vindt u in het volgende Adobe Security Bulletin voor de laatste bijwerking.

Op 7 december 2016 heeft de Vogelwerkgroep een brief "Red de Wulp" naar de wijkraad gestuurd met het verzoek dit op de website van de Wijkraad MSW te plaatsen. De wijkraad heeft hier welwillend mee ingestemd en verwijst verder naar de Vogelgroep voor informatie. De wijkraad hoopt dat u hieraan wilt bijdragen.
Hier vindt u meer informatie:

De Nederlandse Vereniging Voor Omwonenden Windturbines (NLVOW) besteedt aandacht aan opbrengst en invloed voor de omwonende bevolking. De web-site kunt u vinden op NLVOW.NL alwaar onder andere een rubriek "Opinie & Debat" is met meningen. Hieronder vindt u een voor ons relevante selectie.

 • Blog "O&D" 1 april 2014 Nieuwsbrief 1. - Redactioneel, Één jaar NLVOW
 • Blog "O&D" 1 april 2014 Brief aan: De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu.
  Betreft: Gezondheidseffecten windturbines
 • Blog "O&D" 2 juni 2014.Nieuwsbrief 2. - Structuurvisie
 • Blog "O&D" 11 september 2014 De tweespalt die wordt veroorzaakt door windparken.
 • Blog "O&D" 15 september 2014 De noodzaak voor toetsing proces aan de Aarhus-conventie bij windparken.
  Nieuwe gemeente in Nederland!
 • Blog "O&D" 18 september 2014 Noodzaak betrekken en compenseren omwonenden bij windenergie.
  De machtenloosheid van toen, en er lijkt niets veranderd!
 • Blog "O&D" 28 september 2014 Geluid - een niet te onderschatten overlast bij windturbines.
 • Blog "O&D" 5 oktober 2014 Draagvlak/Acceptatie wel een doel?
 • Blog "O&D" 10 oktober 2014 Gedragscode: eerlijke, gelijke behandeling omwonenden.
  Banken financieren oneerlijke windhandel.
 • Blog "O&D" 27 oktober 2014 Gedragscode: eerlijke, gelijke behandeling omwonenden.
  Windwaarschuwing.
 • Blog "O&D" 31 oktober 2014 Volksvertegenwoordiging als belangenbehartiger?
 • Blog "O&D" 5 november 2014 Bewoners NO-polder worden horendol van windturbinelawaai.
 • Blog "O&D" 12 november 2014 Aarhusconventie! Klacht tegen staat der Nederlanden broodnodig.
 • Blog "O&D" 25 november 2014 Gedragscode: Ook voor de overheid en niet alleen voor de windbranche.
 • Blog "O&D" 16 december 2014 In een windrijk jaar zal de 47 Lden norm met meer dan 20% worden overschreden!
  Veel windturbines illegaal
 • Blog "O&D" 29 december 2014 Handhaving, zonder dat is een norm een zoethoudertje
  Uit het leven van een Windmolen-lasthebbende...
 • Blog "O&D" 5 januari 2015 DE KRONKELWEGEN VAN DE GEMEENTE KOLLUMERLAND
  De casus Kollumerland, deel 2.
 • Blog "O&D No 43" 30 maart 2016 Wat er zo’n eerste week allemaal langs komt!
 • Blog "O&D No 44" 13 april Waarom lapt de overheid in de windsector de veiligheid van omwonenden aan haar laars?
 • Blog "O&D No 45" 30 juni 2016 De Brexit en de Energiedialoog van minister Kamp
 • Blog "O&D No 47" 8 augustus 2016 Twee Rijksinpassingsplannen op weg naar de finish?
 • Onderzoek 22 september 2016 Wij zijn op zoek naar (overlast)feiten over de windenergieprojecten van Yard Energy.
 • BLOG "O&D No 48" 18 november 2016 PANIEK!! "Afbraak windmolens dreigt, klimaatdoelen in gevaar"
 • BLOG "O&D No 50" 3 februari 2017 Feiten doen er niet meer toe!  "Gemeente waarschuwt burgers tegen ..... burgers"
  Als een fact-checker niet inhoudelijk meer gaat over de feiten, waar hebben we het dan nog over met elkaar?
 • BLOG "O&D No 51" 7 maart 2017 Oproep aan de volgende regering En aan alle politieke partijen die aan die regering willen deelnemen.  "We moeten de energietransitie anders aanpakken en we hebben een voorbeeld"
 • BLOG "O&D No 52" 8 maart 2017 Oproep aan de volgende regering En aan alle politieke partijen die aan die regering willen deelnemen.  "Geen woorden maar daden: op zoek naar een lange termijn energie doelstelling"
 • BLOG "O&D No 53" 9 maart 2017 Oproep aan de volgende regering En aan alle politieke partijen die aan die regering willen deelnemen.  "WINDENERGIE OP LAND: DENK NOG EENS NA OVER DE KOSTEN EN DE BATEN"
 • BLOG "O&D No 56" 22 december 2017  "OESO-klacht tegen NUON"
 • BLOG "O&D No 57" 13 januari 2018  "Geluid van windturbines: waar is de adviesnorm!"
 • BLOG "O&D No 58" 23 februari 2018  "Mensenrechten en Duurzaamheid"
 • BLOG "O&D No 59" 12 september 2018  "NCTV_windmolenterreur" - Coördinator Terrorismebestrijding: "terreur tegen windmolens loopt uit de hand."
 • BLOG "O&D No 60" 24 november 2018  "Wel allemachtig, en wij dan?? ........" - Nederland gaat samen met andere landen onderzoeken hoeveel lawaai we maken met windturbines op zee en wat de gevolgen zijn voor zeedieren!"

Hier vindt u een selectie van relevante artikelen betreffende windturbines waarvan sommige ook in de rubriek Documenten zijn vermeld.
Publicaties STAATSCOURANT, Raad van State en wetenschappelijk onderzoek
 • Document: 2016 STAATSCOURANT Nr. 16886 1 april 2016 Voorpublicatie tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht
  Onderwerp: Betreft wijziging normen, waaronder: Windturbines.
 • Document: 2017 STAATSCOURANT Nr. 16034 17 maart 2017 Coördinatiebesluit Windpark Koningspleij Noord + ontwerpbestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord + ontwerpomgevingsvergunning
  Onderwerp: Burgemeester en wethouders van Arnhem maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2016 heeft besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor de realisatie van het Windpark Koningspleij Noord.
 • Document: 2017 STAATSCOURANT Nr. 37097 28 juni 2017 Ontwerpvergunning/-ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Koningspleij Noord
  Onderwerp: In 2016 heeft de gemeente Arnhem besloten om voor de ontwikkeling van een windpark langs de Pleijweg (N325) en een zonneveld ter plaatse van Koningspleij Noord een bestemmingsplan op te stellen. Ten behoeve van het windpark is een milieueffectrapport opgesteld welke een onderdeel vormt van de toelichting van het bestemmingsplan. De uitkomst hiervan is ook gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het windpark. De uitkomsten van de milieueffectrapportage leveren een lijnopstelling op bestaande uit vier windturbines ten noorden van de Pleijweg. Tevens wordt voorzien in het mogelijk maken van enkele bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluiting en opstelplaatsen.
 • Document: 2017 STAATSCOURANT Nr. 41410 17 juli 2017 Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” en omgevingsvergunning Windpark.
  Onderwerp: Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 juli 2017 heeft vastgesteld:
  het bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.906-0301
  Tevens is op 11 juli 2017 de omgevingsvergunning (zaaknr. 195233203) voor realisatie van het windpark verleend.
 • Document: 2018 Westervoort Post 15 juli 2018 Artikel: Raad van State neemt tijd voor windturbinekwestie.
 • Document: 2019 Westervoort Post 18 februari  Artikel: Tussenuitspraak Raad van State Windturbines flinke stap dichterbij.
 • Document: 2019 Uitspraak 201800013/1/R1  Datum uitspraak 13 februari 2019. Inhoudsindicatie: Bij besluit van 15 november 2017 heeft het college ten behoeve van de realisatie van een windpark met vier windturbines langs de Pleijweg in Arnhem krachtens de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) vergunning verleend voor een project dat kan leiden tot significante negatieve effecten voor onder meer het Natura 2000- gebied "Rijntakken" en ontheffing verleend voor het opzettelijk doden van beschermde diersoorten.
 • Document: 2019 Uitspraak 201706086/1/R1  ECLI:NL:RVS:2019:295 Datum uitspraak 13 februari 2019. Inhoudsindicatie: Bij besluit van 10 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan “Windpark en zonneveld Koningspleij Noord” vastgesteld.
  Op blz. 34 sub 64 De Afdeling ziet aanleiding een voorlopige voorziening te treffen om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen.  Dit betekent dat er niets mag gebeuren en dat de Gemeente Arnhem na 16 weken wederom uitstel heeft gevraagd.
 • Document: 2019 Nieuwsbrief uit "De Ingenieur" van 14 april. Artikel: Waterstof en CO2 met zonlicht omtoveren in methaan. 
  Veelbelovend onderzoek naar het genereren én opslaan van een schone energiedrager.  Deze ontwikkeling is al meer dan tien jaar gaande. Het zoeken is nu naar goedkope materialen.Zie ook in de rubriek DOCUMENTEN voor overige zaken.
w3cvalid